Jezus wordt Leeuw van Juda genoemd. Juda is Gods heiligdom, Zijn tempel. Hierin wordt God aanbeden. Elk kind van God, samen met alle heiligen, dat Hem volgt, waar Hij ook gaat. God zegende Lea met vijf kinderen, waarvan Juda de laatste is. Wat betekent de naam Juda?


Juda

Juda is de laatste zoon die uit Lea is voortgekomen. Bijzonder vind ik het dat God juist Lea, die eigenlijk niet gewenst was door Jakob, uitkoos. Wat een liefdevolle Vader is Hij. Hij zegende haar schoot met vijf kinderen. De Here Jezus komt namelijk voort uit het geslacht van haar laatste zoon Juda.

De naam Juda betekent lofprijzing.

Weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Ditmaal zal ik de HEERE loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. (Gen. 29:35, HSV)

Juda voorkwam dat zijn broer Jozef gedood werd.

Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen?

Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen; laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem. (Gen. 37:26-27, HSV)


Juda en schoondochter Tamar

En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene; haar naam was Tamar. (Gen. 38:6, HSV)

Maar Er stierf. Juda wees zijn andere zoon Onan erop dat hij verplicht was om nageslacht te verwekken bij zijn schoonzus Tamar. Maar Onan weigerde nageslacht te verwekken bij Tamar. Juda bepaalde na de dood van zijn tweede zoon dat Tamar bij haar familie moet gaan wonen als weduwe.

Toen besloot Tamar zich te verkleden als hoer. Ze zat aan de kant van de weg en haar schoonvader Juda kwam langs en herkende haar niet. Na de daad liet hij bij haar op verzoek zijn staf, zegelring en wat kettingen achter als onderpand. Toen Tamar zwanger was, confronteerde zij haar schoonvader met de onderpanden, zodat zij niet werd omgebracht.

En het gebeurde tegen de tijd dat zij baren zou, en zie! er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. (Gen. 38:27, HSV)

Maar Tamar, zijn schoondochter, baarde hem Perez en Zerah. De zonen van Juda waren vijf in totaal. (1 Kron. 2:4, HSV)

Uiteindelijk komt de Here Jezus voort uit geslachtslijn van Perez. Vind je dit niet bijzonder? Dat God juist de zoon die voorkomt uit een eenmalig gebeuren tussen Juda en zijn schoondochter, uitkiest als geslachtslijn voor Zijn geliefde Zoon?


Juda, een leeuwenwelp

Jezus wordt Leeuw van Juda genoemd omdat Hij uit de stam van Juda komt. Juda wordt hier een leeuwenwelp genoemd (het jong van een leeuw).

En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. (Openb. 5:5, HSV)

Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. (Gen. 49:8, HSV)

We lezen hier nogal wat over Juda. De zonen van zijn vader zullen zich voor Hem neerbuigen. Die scepter is een verwijzing naar de Messias.

Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen... (Num. 24:17, HSV)

Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. (Gen. 49:9-10, HSV)

De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd. (Ps. 110:2-3, HSV)


Juda, Gods heiligdom - verzameling van alle heiligen

Juda is Gods uitverkoren volk. Doordat Jezus afstamt van Juda, stammen ook Zijn dienaren hiervan af. Zij zijn Gods kinderen en mede-erfgenamen met Jezus.

Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal, werd Juda Zijn heiligdom, Israël Zijn koninklijk bezit. (Ps. 114:1, HSV)

De volgelingen van Jezus zijn Zijn heiligdom hier op aarde. Het gaat hier niet om een kerk, gemeente of stam, maar om de hele verzameling van gelovigen/ heiligen hier op aarde. Alle zielen waarin Gods Heilige Geest woont. Deze verzameling is Gods heiligdom. En persoonlijk zijn de gelovigen ook Zijn heiligdom. En Jezus, de Tabernakel in het Oude Testament, woont in hun midden. Nu nog geestelijk, maar straks zichtbaar. Het is teveel om nu uit te werken, maar het geeft inspiratie voor een nieuwe studie voor u/ jou en mij.

Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. (Ezech. 37:26-28, HSV)

Het heiligdom, een plaats om te aanbidden. Gods tempel. Wie zijn Gods tempel?

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Kor. 6:19, HSV)


Jezus is bij Juda, Gods volk

Jezus is bij Zijn volgelingen totdat Hij in al Zijn heerlijkheid terugkomt! Ik verwacht Hem. U/ jij ook?

Als we Gods kinderen zijn, dan regeert God in onze harten. Iedereen weet dan dat wij Zijn kinderen zijn. Wij belijden met ons onze mond dat Jezus Heer is.

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Rom. 10:9-10, HSV)

En ons lichamen zijn een levend offer, heilig voor God. Het is aan ons leven te zien of wij Jezus volgen of niet. Waar wij heengaan, wat wij doen, waar wij naar kijken. Dat gaat heel ver. Laten we dat beseffen.

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een godsdienst die bestaat uit het offeren van dieren, zoals in het Oude Testament, maar in een geestelijk offer waarbij met rede begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwen. (Rom. 12:1, HSV)


Een uitverkoren volk

Prachtig om te lezen dat we, door het offer van Jezus, Zijn eigendom mogen worden. Nu in dit leven.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. (1 Petr. 2:9-10, HSV)

In het boek Hosea lezen we daar meer over. Iedereen die Jezus aangenomen heeft, is Gods zaad. Hij heeft Zijn zaad in de aarde gezaaid. Wat geweldig!

Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen verlossen door de HEERE, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. (Hos. 1:7, HSV)

Nee geen verlossing door boog, zwaard of strijd. De dienaren van Jezus zijn verlost door Zijn bloed dat gevloeid heeft voor onze zonden. Water en bloed kwam uit Zijn zij.

En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God! (Hos. 2:22, HSV)

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God,

laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebr. 10:19-23, HSV)


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen