Neem de tijd - lees de bijbel

De schepping

God schiep de hemel en de aarde door het Woord. Adam is gemaakt uit stof. De mens wordt stoffelijk geboren, aangesloten op deze aarde. Door het offer van Jezus kan de mens opnieuw geboren worden door water en geest. Als dit heeft plaatsgevonden, dan deze mens lichamelijk ook veranderd worden bij de wederkomst van Jezus.


De schepping

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Gen. 1:1, HSV)

God schiep alles door het Woord van God.

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. (Joh. 1:3, HSV)

Als wij geloven dat kunnen wij pas zien dat deze wereld gemaakt is door het Woord. Dan kunnen we weten dat alles wat we zien, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.

Door het geloof zien wij in; dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (Hebr. 11:3, HSV)

Het Woord is vlees geworden (Jezus). Het woonde onder ons, maar de wereld heeft Hem niet gekend.

Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. (Joh. 1:10, HSV)

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Joh. 1:14, HSV)

Voorheen sprak God door de profeten en later door de Zoon, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. (Hebr. 1:1-2, HSV)


Het hele menselijke geslacht uit één bloed gemaakt

Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden. (Gen. 5:2, HSV)

Wij weten dat we allemaal dat wij bloedverwanten van Adam zijn. God maakte van het bloed van Adam heel het menselijk geslacht.

En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. (Han. 17:26, HSV)

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Joh. 6:54, HSV)


In Christus levend gemaakt

Door de zonde van Adam en Eva werd de mens sterfelijk. De mens had niet meer het eeuwige leven op aarde. Iedereen die van Christus is zal levend gemaakt worden. Jezus is het Leven.

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. (1 Kor. 15:21-22, HSV)

Lees het nog eens in zijn context. Door de zonde van Adam kwam de dood in de wereld. Jezus is de Eerste Mens die onsterfelijk is geworden.

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. (1 Kor. 15:21-22, HSV)

Zodra een mens tot geloof komt, komt hij/ zij tot geestelijk tot leven in Jezus. Mensen zonder God zijn geestelijk dood door de zonde van Adam (en Eva). Door Jezus, de Boom des Levens kunnen we weer toegang hebben tot de Vader. Dan zullen we voor altijd met Hem leven.

Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Rom. 8:10-11, HSV)


Van stoffelijk wezen tot hemels mens

Zoals we hier lezen wordt een mens geboren net zoals Adam geschapen is, als een levend wezen. Hij is gemaakt uit stof, zoals wij ook stoffelijk geboren worden.

...toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (Gen. 2:7, HSV)

Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Jezus is de Eersteling uit de doden. Hij kreeg een nieuw (geestelijk) lichaam. Een hemels lichaam.

Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.

De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.

Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.

En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. (1 Kor. 15:44-49, HSV)

Iedereen die Jezus dient geestelijk levend door Jezus. Geestelijk worden zij levend gemaakt. Zij zijn dan hemelse mensen van binnen (hemelburgers), maar nog niet van buiten. Dat komt straks en lezen we hieronder. Dan zullen zij 'het beeld' van de Hemelse Heer dragen.

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:51-52, HSV)


Deze schepping eindigt

Eenmaal heeft God de aarde doen wankelen bij de zondvloed. Hij heeft verkondigt dat Hij dit nog één keer zal doen, maar dan ook met de hemel.

Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd:

Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. (Hebr. 12:26-28, HSV)

Daarom is het zo belangrijk dat we tot een Koninkrijk horen dat nooit zal wankelen. En dát is het Koninkrijk van God. Dit is geestelijk Koninkrijk dat straks de hele aarde zal vullen.


De nieuwe schepping

Er komt een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont. Dat heeft God beloofd. Woont er op deze aarde dan geen gerechtigheid? God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petr. 3:13, HSV)

Aan de dingen die op deze schepping gebeurden zal niet meer gedacht worden. Ze komen niet meer op in het hart staat er.

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (Jes. 65:17, HSV)

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. (Jes. 66:22, HSV)

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. (Open. 21:1, HSV)


Eerstelingen van Zijn schepselen

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. (Jak. 1:18, HSV)

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; (Tit. 3:5, SV)

Een logische stap nadat iemand tot bekering is gekomen is, is de doop. Toen de kamerling Jezus leerde kennen vroeg hij meteen aan Filippus: hier is water, wat is ertegen dat ik gedoopt wordt?

Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. (Han. 8:37-38, SV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.