Gebed

Bidden kun je op elke plaats. God is de IK BEN. Hij is overal, elk uur, elk ogenblik. Je kunt gewoon in je hoofd bidden in stilte, maar het kan ook hardop. Alles komt aan. De lijn tot God staat altijd open. Gebed is geen religieuze gewoonte. Bidden doe je met je hart. Dan komt het aan.


Gebedshouding

Van jongs af heb ik geleerd om te bidden met gevouwen handen. In de bijbel heb ik deze houding niet terug kunnen vinden. Wel opgeheven handen. Handen opheffen naar Zijn heiligdom.

Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE. (Ps. 134:2, HSV)

Paulus schrijft dit:

Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. (1 Tim. 2:8, HSV)

Laten we ook zorgen dat er geen boosheid of iets dergelijks in ons hart is als we bidden. Of laten we onze boosheid bij God in gebed brengen. We mogen alles met Hem delen. Hij weet er wel raad mee en helpt ons om het bij te leggen. Of Hij leert ons om te vergeven zodat ons hart weer vrij wordt.


Vrijmoedigheid

Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. (1 Joh. 3:20, HSV)


Volhard in gebed

Verblijdt u in de hoop, Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. (Rom. 12:12-14, HSV)

Een voorbeeld van het volharden in gebed is bijvoorbeeld toen Petrus in de gevangenis zat vastgebonden. De hele gemeente was in een huis voor hem aan het bidden. Vervolgens geloofden ze niet eens dat hij voor de deur stond. Een engel had hem bevrijd. Ik vind het altijd een ironisch verhaal.

We moeten dus ook bidden in geloof dat God het zal doen! Natuurlijk worden niet al onze gebeden verhoord op de manier zoals wij het graag zouden zien. God weet alle dingen en later zal alles ons duidelijk worden.


Heer leer ons bidden

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

zoals in de hemel,

zo ook op de aarde.

Geef ons elke dag ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze zonden,

want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze. (Luk. 11:1-4, HSV)


Ga in je binnenkamer

De farizeeërs en de schriftgeleerden stonden op de hoeken van de straten te bidden om gezien te worden. Jezus laat ons duidelijk zien dat zulk uiterlijk vertoon niet het bidden is, dat Hij bedoelt.

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is. (Matt.:6:5-6a)

Jezus gaf Zelf het voorbeeld en zocht de eenzaamheid om te bidden tot Zijn Vader. Deze Vader wil ook zo aanbeden worden door ons.


Geen omhaal van woorden, simpel en eenvoudig

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. (Matt. 6:7,8)

Jezus noemt ook een voorbeeld.

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.

En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. (Luk. 18:10-14, HSV)


Begin gewoon met bidden, Gods Geest helpt ons

Soms ben ik moe om te bidden. Maar als ik dan toch begin, dan komen de woorden vanzelf. Dankbaarheid en gebedspunten brengt God me in gedachten. Zegeningen zijn er altijd in mijn leven.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Rom. 8:26, HSV)


Verkeerd bidden, alleen in ons eigen belang

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. (Jak. 4:3, HSV)

God wil graag onze liefdevolle hemelse Vader zijn. Hij wil een relatie met ons. Hij noemt ons vrienden. Als we Zijn kinderen zijn, dan kent onze harten heel goed. Het is ook belangrijk om te leren dat we wel bidden tot Gods eer en niet alleen voor onszelf.

Zelf heb ik me aangeleerd om eerst te beginnen met te danken voor alle zegeningen die Hij me geeft. Dan bid ik voor mijn eventuele eigen moeite en voor anderen van wie ik weet dat ze gebed nodig hebben. Op het laatst spreek ik uit dat ik uit zie naar de komst van Gods Zoon Jezus. Ook bid ik dat ik het waard mag zijn om met Hem mee te gaan. Dat staat ook in de bijbel dat we dat moeten doen.

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (Joh. 15:15, HSV)


Besef tot Wie je bidt

Laten we beseffen, als we bidden, dat God Almachtig is. Dat Hij de Schepper is van hemel en aarde. Hij alleen is het waard om aanbeden te worden. Zonder Hem zijn wij niets en hadden wij nooit bestaan. Laten we ons volledig onderwerpen aan Zijn majesteit en grootheid. Laten we bidden dat we groeien in de kennis van God en dat we vrucht kunnen dragen. Dat Jezus zichtbaar wordt door ons heen.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:9-14, HSV)

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.


(Helaas hebben wij geen invloed op de advertenties op deze website)

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen