Het Woord van God

Jezus is het vleesgeworden Woord. Elk woord wat in de bijbel staat is door God ingegeven. Er gaat onnoemelijke kracht vanuit. Niemand kan daar iets in brengen. Jezus haalde ook altijd 'de Schrift' aan. Wat betekent het eigenlijk om Gods woord recht te snijden?


Het woord - levend en krachtig

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. (Openb. 19:13, HSV)

Jezus is het levende Woord. God is in Zijn gestalte vlees geworden.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Joh. 1:14, HSV)

Als we met ons hart in de bijbel lezen, worden we gevoed. Jezus is het Brood van het leven. Hij is de Bron van al het leven. Alle kennis is in de bijbel te vinden. Gods woorden zijn waar en betrouwbaar. Wie in de bijbel leest, zal veranderen naar Gods beeld.


Gods woorden oordelen

Tegen Gods Woord kan niets tegenin worden gebracht. Misschien heb je het weleens gemerkt. Jezus haalde ook steeds de schrift aan. De Farizeeën en schriftgeleerden konden hier niets tegenin brengen. Als mens zijn we geneigd eigen woorden te gebruiken. Laat God spreken door je heen en stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebr. 4:12, HSV)

Een aantal voorbeelden waarbij Jezus 'de Schrift' aanhaalde

  • Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. (Luk. 4:4, HSV)
  • Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. (Matt. 4:7, HSV)
  • Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. (Matt. 4:10, HSV)

De bijbel

Elk woord dat in de bijbel staat is door God ingegeven. Vanwege de vele vertalingen is het heel raadzaam om zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven. Het mooiste is als je Hebreeuws of Grieks kent.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Tim. 3:16, HSV)

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. (2 Petr. 2:20-21, hSV)


Gods woord is de waarheid

Gods woord is de waarheid. Als er iets verkondigd wordt dat niet in de bijbel staat, dan weten we dat dit NIET de waarheid is.

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. (Joh. 17:17, HSV)

...in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde; (2 Kor. 6:4-7, HSV)

Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. (Kol. 1:5, HSV)

Het is uiterst belangrijk om Gods Woord recht te snijden. Dus er niet iets anders van te maken dan dat er werkelijk staat.

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. (2 Tim. 2:15, HSV)

In Hem (Jezus) bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. (Ef. 1:13, HSV)

Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. (Ps. 119:160, HSV)


Gods woord staat vast

God is onveranderlijk. Wat Hij doet belooft Hij. Zijn woord staat vast.

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. (Ps. 119:89, HSV)

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Petr. 1:19, HSV)


Het vervalsen van het woord van God

Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God. (2 Kor. 4:2, HSV)

Ik geloof dat we in de laatste tijd leven en hier lezen we dat er mensen zullen zijn die met verzinsels komen. Het is dus altijd belangrijk om de bijbel erop na te slaan of het wel klopt wat een spreker zegt.

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. (2 Tim. 1-4, HSV)

Bedenk niets boven wat er geschreven staat!

Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. (1 Kor. 4:6, HSV)


Zuivere woorden

Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. (Spr. 30:5, HSV)

Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. (Spr. 30:6, HSV)

De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. (Ps. 12:7, HSV)

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. (Ps. 18:31, HSV)

...want Uw bepalingen zijn goed. Zie, ik verlang naar Uw bevelen, maak mij levend door Uw gerechtigheid. (Ps. 119:39b-40, HSV)

De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. (Ps. 19:9, HSV)

Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. (2 Sam. 22:31, HSV)


Bijbelvertalingen en hun oorsprong

Op dit schema kun je zien hoe de bijbel in de loop van de jaren is vertaald.

Bron:


Niets toevoegen en er niets vanaf doen

Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. (Openb. 22:18-19, HSV)

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. (Deut. 4:2, HSV)

Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. (Spr. 30:6, HSV)


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Maak jouw eigen website met JouwWeb