De schepping

God schiep de hemel en de aarde door het Woord, Jezus. Ook schiep God de mens naar Zijn beeld. Door de zonde van de mens, werd de aarde vervloekt. De mens is is daardoor van nature op de dood aangesloten. Het is mogelijk om een nieuw mens te worden die aangesloten is op Gods Geest. Hoe dan?


De schepping

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Gen. 1:1, HSV)

God schiep alles door het Woord van God.

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. (Joh. 1:3, HSV)

Jezus is het Woord van God.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. (Openb. 19:13, HSV)


God schiep de mens naar Zijn beeld

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Gen. 1:27, HSV)


De vloek over de schepping

Doordat Adam en Eva gezondigd hadden is de aardbodem vervloekt.

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; (Gen. 3:17, HSV)

Ieder mens die daarop geboren wordt, is op de dood aangesloten.


Levend gemaakt in Jezus

Jezus is de Deur. Hij is de Weg tot de Vader. Alleen door Hem is er leven mogelijk. Andere wegen leiden tot de dood. Neem dus Jezus aan als je Redder, Verlosser en Zaligmaker.


Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
(1 Kor. 15:21-22, HSV)


Van stoffelijk wezen tot hemels mens

De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.

Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.

En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. (1 Kor. 15:44-49, HSV)

Iedereen die Jezus dient geestelijk levend door Jezus. Geestelijk worden zij levend gemaakt. Zij zijn dan hemelse mensen van binnen (hemelburgers), maar nog niet van buiten.


De lichamelijke verandering van de mens in Christus

Bij de laatste bazuin zullen eerst alle mensen die in Jezus zijn gestorven op aarde, opgewekt worden. Daarna zullen zij die op aarde nog leven in Jezus, veranderd worden. Er vindt dan dus een lichamelijke verandering plaats.

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:51-52, HSV)

Jezus is de Eerste Mens (Hij was ook God tegelijk), Die een geestelijk lichaam heeft ontvangen. Wij zullen dit lichaam ook krijgen om volledig samen Éen met Hem te zijn. We zullen gelijk zijn aan de engelen in de hemel.

Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. (Luk. 20:36, HSV)


Deze schepping eindigt

Eenmaal heeft God de aarde doen wankelen bij de zondvloed. Hij heeft verkondigt dat Hij dit nog één keer zal doen, maar dan ook met de hemel.

Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd:

Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.


De nieuwe schepping

Er komt een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont. Dat heeft God beloofd. Woont er op deze aarde dan geen gerechtigheid? God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petr. 3:13, HSV)

Aan de dingen die op deze schepping gebeurden zal niet meer gedacht worden.

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (Jes. 65:17, HSV)

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. (Jes. 66:22, HSV)

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. (Open. 21:1, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.