Gebed

Bidden kun je op elke plaats. God is de IK BEN. Hij is overal, elk uur, elk ogenblik. Je kunt gewoon in je hoofd bidden in stilte, maar het kan ook hardop. Alles komt aan. De lijn tot God staat altijd open. Gebed is geen religieuze gewoonte. Bidden doe je met je hart.


Heer leer ons bidden

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

zoals in de hemel,

zo ook op de aarde.

Geef ons elke dag ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze zonden,

want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze. (Luk. 11:1-4, HSV)


Volhard in gebed

Verblijdt u in de hoop, Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. (Rom. 12:12-14, HSV)

Een voorbeeld van het volharden in gebed is bijvoorbeeld toen Petrus in de gevangenis zat vastgebonden. De hele gemeente was in een huis voor hem aan het bidden. Vervolgens geloofden ze niet eens dat hij voor de deur stond. Een engel had hem bevrijd. Ik vind het altijd een ironisch verhaal.

We moeten dus ook bidden in geloof dat God het zal doen! Natuurlijk worden niet al onze gebeden verhoord op de manier zoals wij het graag zouden zien. God weet alle dingen en later zal alles ons duidelijk worden.


Ga in je binnenkamer

De farizeeërs en de schriftgeleerden stonden op de hoeken van de straten te bidden om gezien te worden. Jezus laat ons duidelijk zien dat zulk uiterlijk vertoon niet het bidden is, dat Hij bedoelt.

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is. (Matt.:6:5-6a)

Jezus gaf Zelf het voorbeeld en zocht de eenzaamheid om te bidden tot Zijn Vader. Deze Vader wil ook zo aanbeden worden door ons.


Geen omhaal van woorden, simpel en eenvoudig

Jezus noemt ook een voorbeeld.

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.

En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. (Luk. 18:10-14, HSV)


Begin gewoon met bidden, Gods Geest helpt ons

Soms ben ik moe om te bidden. Maar als ik dan toch begin, dan komen de woorden vanzelf. Dankbaarheid en gebedspunten brengt God me in gedachten. Zegeningen zijn er altijd in mijn leven.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Rom. 8:26, HSV)


Verkeerd bidden, alleen in ons eigen belang

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. (Jak. 4:3, HSV)

God wil graag onze liefdevolle hemelse Vader zijn. Hij wil een relatie met ons. Hij noemt ons vrienden. Als we Zijn kinderen zijn, dan kent onze harten heel goed. Het is ook belangrijk om te leren dat we wel bidden tot Gods eer en niet alleen voor onszelf.

Zelf heb ik me aangeleerd om eerst te beginnen met te danken voor alle zegeningen die Hij me geeft. Dan bid ik voor mijn eventuele eigen moeite en voor anderen van wie ik weet dat ze gebed nodig hebben. Op het laatst spreek ik uit dat ik uit zie naar de komst van Gods Zoon Jezus. Ook bid ik dat ik het waard mag zijn om met Hem mee te gaan. Dat staat ook in de bijbel dat we dat moeten doen.

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (Joh. 15:15, HSV)


(Helaas hebben wij geen invloed op de advertenties op deze website)

Reacties

Reactie plaatsen

Maak jouw eigen website met JouwWeb