Neem de tijd om zelf in de bijbel te lezen.

Gebed

Heer leer ons bidden

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

zoals in de hemel,

zo ook op de aarde.

Geef ons elke dag ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze zonden,

want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze. (Luk. 11:1-4, HSV)


Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is (Matt.:6:6a)


Geen omhaal van woorden, simpel en eenvoudig

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. (Matt. 6:7,8)


Begin gewoon met bidden, Gods Geest helpt ons

Soms ben ik moe om te bidden. Maar als ik dan toch begin, dan komen de woorden vanzelf. Dankbaarheid en gebedspunten brengt God me in gedachten.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Rom. 8:26, HSV)


Verkeerd bidden, alleen voor ons eigen gewin

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. (Jak. 4:3, HSV)

God wil graag onze liefdevolle hemelse Vader zijn. Hij wil een relatie met ons. Hij noemt ons vrienden. Als we Zijn kinderen zijn, dan kent onze harten heel goed. Het is ook belangrijk om te leren dat we wel bidden tot Gods eer en niet alleen voor onszelf.

Zelf heb ik me aangeleerd om eerst te beginnen met te danken voor alle zegeningen die Hij me geeft. Dan bid ik voor mijn eventuele eigen moeite en voor anderen van wie ik weet dat ze gebed nodig hebben. Op het laatst spreek ik uit dat ik uit zie naar de komst van Gods Zoon Jezus. Ook bid ik dat ik het waard mag zijn om met Hem mee te gaan. Dat staat ook in de bijbel dat we dat moeten doen.

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (Joh. 15:15, HSV)


Besef tot Wie je bidt

Laten we beseffen, als we bidden, dat God Almachtig is. Dat Hij de Schepper is van hemel en aarde. Hij alleen is het waard om aanbeden te worden. Zonder Hem zijn wij niets en hadden wij nooit bestaan. Laten we ons volledig onderwerpen aan Zijn majesteit en grootheid.

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:9-14, HSV)


(Helaas hebben wij geen invloed op de advertenties op deze website)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb