De Heilige Geest is de Geest van God. Deze wordt ook wel de Trooster genoemd. De Heilige Geest leidt ons in de waarheid. Door de Heilige Geest kunnen we scheiden wat van God komt en wat van de tegenstander komt. De Heilige Geest is eenmalig uitgestort op de discipelen. De profeet Joël profeteerde hierover. Deze profetie wordt door Paulus aangehaald in Handelingen. De Trooster kon pas komen nadat Jezus terugging naar de Vader.


De Trooster

Jezus moest weer teruggaan naar de Vader, zodat wij de Trooster (Heilige Geest) konden ontvangen. Hij zegt hier dat Hij de Trooster naar de discipelen zal zenden, zodra Hij is heengegaan.

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. (Joh. 16:7, HSV)

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen. (Joh. 15:26, HSV)

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (Joh. 14:26, HSV)

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (Joh. 16:13, HSV

De Trooster/ De Geest van de Waarheid:

  • is de Heilige Geest
  • getuigt van Jezus
  • onderwijst
  • brengt ons alles in herinnering wat Jezus gezegd heeft
  • spreekt niet vanuit Zichzelf
  • spreekt alleen wat Hij gehoord zal hebben
  • verkondigt toekomstige dingen

De uitstorting van de Heilige Geest

Op de dag van het Pinksterfeest gebeurde het volgende:

En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Han. 2:2-4, HSV)

In Joël 2 lezen we een profetie van de uitstorting van de Heilige Geest. Paulus haalt deze profetie aan als vervuld met de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen.

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees.. (Joël 2:28, HSV)

…deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.

Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees... (Han. 2:15, HSV)


Het doel van de uitstorting

Toen Gods Geest uitgestort was, werd op dat moment de Babylonische spraakverwarring opgeheven.

Lees maar:

Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar:

Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren,

wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. (Han. 2:5-11, HSV)

Ken je het lied "Want de Geest spreek alle talen..."?

In de Geest is er geen sprake meer van verschillende aardse talen. Gods Geest spreekt namelijk alle talen. In Gods Geest begrijpen wij elkaar. Tenminste als we ons allemaal laten leiden door Zijn Geest. Ik heb het hier even niet over de verschillende onderlinge inzichten. Het gaat erom hoe we daarmee omgaan. Dat we wel in Gods liefde blijven en niet in verhitte discussies terecht komen. Dat is totaal niet bijbels.


De Geest daalde neer als een duif

(deze pagina wordt nog verder uitgewerkt)