Het Woord

Door het Woord heeft God alles geschapen. Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren Zoon heeft Hem ons verklaard. Het Woord is vlees (mens) geworden en heeft onder ons gewoond. God zond Zijn Zoon in deze wereld, opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Jezus is het Beeld van God. Ook is Hij het Lam van God. En Hij is onze Hogepriester. Door het offer van Jezus ontvangen wij vergeving voor onze zonden.


In het begin was het Woord

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. (Joh. 1:1, HSV)

Het Woord (God) kwam naar deze aarde om Mens (vlees) te worden.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Joh. 1:14, HSV)

God zond Zijn Zoon naar deze aarde zodat de wereld behouden zou worden.

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Joh. 3:17, HSV)

Het Woord, Gods Zoon, zou Jezus genoemd worden. Hij werd de Middelaar tussen God en de mensen.

Want er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1 Tim. 2:5, HSV)

Jezus heeft de weg tot de Vader vrijgemaakt. Hij is de Enige Weg tot de Vader. Hij is de Deur.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (Joh. 10:9, HSV)

Alléén door Jezus is er redding mogelijk om te ontsnappen aan deze wereld.

…genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. (Gal. 1:3-4, HSV)

Nu op dit moment is het geestelijk al mogelijk om in Jezus te zijn en Hij in jou. Zodat je geestelijk niet meer tot deze slechte wereld behoort. Hoe is dat mogelijk? Geef je leven aan Jezus.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.  (Fil. 2:8, HSV)


De Zoon heeft God verklaard

Niemand heeft ooit God gezien. De Zoon, Jezus, verklaarde God aan de mensen. Jezus is ook het Beeld van God.

Iedereen die Hem heeft gezien, heeft ook de Vader gezien.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. (Joh. 1:18, HSV)

God bleef in de hemel, maar was ook op aarde. Het is lastig te begrijpen. God bestaat uit Vader, Geest en Zoon. Er is maar één God, zoals we op de vorige pagina hebben gelezen.

Jezus is de Alfa en Omega. Het Begin en het Einde van deze Schepping. De Alfa en Omega zijn ook de eerste en de laatste letter van het Griekse Alfabet.

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. (Openb. 1:18, HSV)


Het Beeld van God

Het Woord kwam in Jezus naar deze aarde. Jezus is de Menswording van God. God kwam in het vlees. Hij werd Mens. God bleef ook in de hemel. Dat is lastig om te begrijpen. Geloven is het gewoon aannemen en dan zul je ervaren dat Hij er is. Jezus was elk moment in contact met de Vader.

Jezus is de Menswording van God. Hij is het Beeld van God.

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. (Kol. 1:15-17, HSV)

 


Het Lam

Jezus is het Lam. Hij heeft Zichzelf als offer gegeven. Hij heeft alle zonde van de hele wereld op Zich genomen. 

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Joh. 1:29, HSV)

Hierna zegt Johannes (die later is geboren dan Jezus) dat Jezus er eerder was dan hij. Dat bevestigt weer dat het Woord er al was vanaf het begin van deze schepping.

Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. (Joh. 1:30, HSV)

Waarom werd Jezus juist gekruisigd met het Pascha?

En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat Hij tegen Zijn discipelen zei:

U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. (Matt. 26:1-2, HSV)

Jesaja profeteerde dit al jaren daarvoor:

Als een lam werd Hij ter slachting geleid; (Jes. 53:7b, HSV)

En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. (Marc. 15:27, HSV)

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. (Hebr. 10:14, HSV)

Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. (Hebr. 10:18, HSV)

In Hebreeën 8 lezen we dat Jezus onze Hogepriester is. Daarin wordt uitgelegd dat voorheen de hogepriester boette deed voor heel het volk. Die offers zijn nu niet meer nodig. Ik nodig je uit om het onderstaande hoofdstuk te lezen.