Zoek de HEERE, terwijl Hij te vinden is

Gepubliceerd op 9 april 2021 om 13:55

De HEERE is te vinden als wij Hem zoeken. Iedereen die de HEERE zal aanroepen zal behouden worden. Hij beloont wie Hem zoeken. Hij maakte ons zodat wij Hem zouden zoeken. Hij redt ons van onze vijanden en plaatst onze voeten hoog op een rots. Hij verbergt ons in het verborgene van Zijn tent. Roep Jezus aan! Hij is dichtbij en de Enige Weg tot de Vader. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. In Hem vinden wij onze rust. Bij Hem hebben we geen gebrek. Laat me je bemoedigen met deze teksten.


Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is

Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. (Jes. 55:6, SV)

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Matt. 7:7-8, HSV)

Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud, Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie Mij liefhebben, in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en Ik zal hun schatkamers vullen. (Spr. 8:17-21, HSV)

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebr. 11:6, HSV)

Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef! (Amos 5:4, HSV)

Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. (Klaagl. 3:25, HSV)


Éen ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken

Éen ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,

Hij plaatst mij hoog op een rots.

Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen.

Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE. Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE (Ps. 27:4-8, HSV)


Hij maakte ons zodat wij Hem zouden zoeken

hoewel Hij niet ver is van ieder van ons...!

En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. (Han. 17:26, HSV)


Wie de HEERE zoeken hebben geen gebrek aan enig goed

Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. (Ps. 34:11, HSV)

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel,

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders;

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. (Ps. 23, HSV)


Hoe kunnen wij de weg weten?

Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:5-6, HSV)


Kom naar mij toe en Ik zal u rust geven

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:28-30, HSV)


Ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden

Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. (Joël 2:32, HSV)

Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Rom. 10:11-13, HSV)

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. (Ps. 145:18, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.