Een kandelaar

Gepubliceerd op 6 januari 2021 om 23:07

Wat is een kandelaar? Wat zegt de bijbel erover? Waar staan kandelaren voor? In Openbaringen lezen we over zeven kandelaren...


Een kandelaar

Een kandelaar is een houder, een standaard. Op zoek in de bijbel naar waar de kandelaar voorkomt stuitte ik op het volgende gedeelte in het Oude Testament. Wat mij opvalt is dat de kandelaar een betekenis moet hebben. Aäron maakte deze zoals de HEERE hem geboden had...

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zeg tegen hem: Wanneer u de lampen aansteekt, moeten de zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Aäron deed dat: aan de voorzijde van de kandelaar stak hij de lampen ervan aan, zoals de HEERE Mozes geboden had. Dit was de bewerking van de kandelaar: tot zijn schacht was hij van gedreven werk van goud, tot zijn bloesem was het van gedreven werk van goud; overeenkomstig de verschijning die de HEERE Mozes getoond had, zo maakte hij de kandelaar. (Num. 8:1-4, HSV)


In het heilige van de tabernakel

Hebreeën spreekt over hoe de tabernakel was ingericht. In het eerste gedeelte, achter het voorhangsel, daar was de kandelaar..

Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. (Hebr. 9:2, HSV)

Op het moment dat Jezus stierf scheurde het voorhangsel. Dat betekent dat Jezus voor ons de wet heeft vervuld. In de Hebreeënbrief wordt alles uitgelegd. Lees het maar eens. De betekenis van de tabernakel is nu geestelijk geworden. Jezus heeft de wet vervuld. Jezus heeft de weg vrijgemaakt tot de Vader. Het offeren van dieren is niet meer nodig. Hij gaf Zijn eigen bloed voor ons. Hij stierf voor onze zonden. Hij is onze Hogepriester.


Schijnt ons licht op een kandelaar?

In Mattheus lezen we dat Jezus zegt dat wij het licht zijn van deze wereld. (Tenminste als wij Hem volgen. Jezus volgen betekent simpelweg dat we Hem de gehele controle geven over ons leven. Onze eigen "ik" sterft en we beginnen een nieuw leven met Hem.)

Jezus wijst ons erop dat we een lamp op een kandelaar zetten, zodat deze niet verborgen is. Zo mogen wij ook ons licht laten schijnen, zodat andere mensen zien dat we een volgeling van Jezus zijn en de Vader verheerlijken met ons leven, onze ziel. We hebben niets gemeen met de wereld staat weer op een andere plek. Er moet dus een duidelijk verschil zijn. Het licht straalt van ons af, zodat een niet-gelovige kan zien dat wij anders zijn. Dat licht kan alleen van ons afstralen als we alle dingen van de wereld volledig achter ons hebben gelaten. Dat we eerlijk en oprecht zijn, elk klein leugentje in het licht brengen.

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Matt. 5:13-16, HSV)


De zeven kandelaren

In Openbaringen krijgt Johannes een visioen. Hij ziet daar zeven kandelaren. Wat dat zijn, staat erin opgeschreven. Lees maar...

....En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel (Openb. 1:13, Statenvertaling)

De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter [hand], en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten. (Openb. 1:20, Statenvertaling)

Verder lezen we in Openbaringen over de zeven gemeenten. Het gaat om groepen mensen en hoe zij zich gedragen. Sommige zijn lauw in het geloof. Ze gaan bijvoorbeeld op zondag naar de kerk voor de vorm en door de week hoort Jezus er maar een beetje bij. In deze tijd komt het erop aan. De kerken worden zo langzamerhand gesloten. Het komt er dus nu op aan hoe het met ons persoonlijke geloof is gesteld. Is Jezus ook jouw leven? Bouw jij je leven op de Rots, Jezus?


Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;

En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, [zeg ik], zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

(Openb. 1:3-8, Statenvertaling)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
2 maanden geleden

Licht fascineert me altijd. Ook de licht teksten uit de Bijbel. Dan je wel voor deze mooie blog. Wie weet link ik er ooit nog eens naar.

https://kostbaar.blogspot.com/