Engelen

Gepubliceerd op 10 januari 2021 om 23:43

Wat zegt de bijbel over engelen. Ik stuitte op een tekst die mij nieuwsgierig maakte om er verder onderzoek naar te doen. Wie zijn zij? Wat is hun taak...


De onzienlijke wereld

God en de engelen bevinden zich normaliter in de voor ons onzichtbare wereld. Ik las een tekst en begon me eens te verdiepen in de plaats en de taak van de engelen en wat de bijbel er nog meer over zegt. Voor alle duidelijkheid zijn de meeste engelen bij God, maar er is ook een groep die een cherub (lucifer) is nagevolgd toen hij op de aarde is geworpen omdat er ongerechtigheid in hem werd gevonden. (Open. 12:7/ Ezechiël 28).

In dit blog houd ik het bij de engelen die bij God zijn.

Uit het volgend vers blijkt dat zij er tegelijk met de schepping waren.

Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir. (Gen. 2:1, SV)


Dienende geesten

Ik lees hieronder dat engelen diegenen ten dienste staan die het eeuwige leven hebben (dus diegenen die geschreven staan in het boek des levens)

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? (Hebr. 1:13,14, HSV)

Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur. Psalm 104:4, SV)

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. (Ps. 91:11, SV)


Engelen zijn er onder andere om ons te

 1. Beschermen:  Denk aan de bevrijding van Lot uit Sodom (Gen. 19, de legermacht rondom de profeet Elisa in Dotan (2 Kon. 6:17) en de bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Han. 12:7) Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen. (Luk. 4:10, SV)
 2. Bemoedigen: zoals bij Jezus in Getsémané (Lucas 22:43)
 3. Boodschappen: Denk aan de aankondiging van de geboorte van Jezus (Matt. 1:20), de zingende engelen bij de herders (Luk. 2:9, SV), de aankondiging van de geboorte van Johannes (Luk. 1:13), wat er nu nog gaat gebeuren (Daniel 8:15) en heel het boek Openbaringen.
 4. Bijeen vergaderen: En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve (Mat. 24: 31, SV).

De bijbel spreekt ook over verderfengelen (1 Kron. 21:15)

Ook hebben de engelen een taak in het einde van de tijd met de oordelen (lees Openbaringen)

In het einde van de tijd komt een engel het evangelie verkondigen:

En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. (Openb. 14:6,7 SV)


Engelen zijn

 • niet op de hoogte van het moment van de wederkomst. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. (Mat. 24:36, HSV)
 • blij als een zondaar zich bekeert. Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. (Luk. 15:10, HSV)
 • nieuwsgierig. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. (1 Petr. 1:12, HSV)
 • even groot als de mens. En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, [naar] de maat eens mensen, welke des engels was. (Openb. 21:17, SV)
 • onsterfelijk. Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen der opstanding zijn. (Luk 20: 36, SV)

Engelen

Wij zijn straks gelijk aan de engelen

Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen [zijn]. (Mark. 12:25, SV)

Er is een organisatie binnen de engelenmacht. De bijbel noemt één aartsengel bij naam, Michaël (o.a. Judas 9), maar hij niet de enige. In Daniël 10:13 wordt hij: één van de voornaamste vorsten genoemd. Er zijn blijkbaar nog meer aartsengelen. Als aartsengel voert hij bevel over een aantal andere engelen. Openbaringen 12:7 spreekt over: Michaël en zijn engelen.

Ook de engel Gabriël wordt genoemd.

In de bijbel worden verschillende soorten engelen onderscheiden:

 • aartsengel
 • cherubs
 • serafs (vurige engelen, Jesaja 6:2)

Jezus is voor korte tijd minder geworden dan de engelen...

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. (Hebr. 2:9, SV)

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. (Openb. 20:16, SV)


Met dank aan mijn vader die mij de inspiratie en een aantal teksten gaf om dit onderwerp verder uit te diepen.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Elihu van Groeneveld
2 maanden geleden

Mooi stukje. Zeer verduidelijkend! Dankjewel! Ken je dot boek ook? Het staat ook bol van de engelen en hun Bijbelse taken.....
https://www.bravenewbooks.nl/site/index.php?r=userwebsite/index&id=elihuvangroeneveld/bookdetails/244223