De eerstelingen

Gepubliceerd op 12 januari 2021 om 17:20

In de bijbel wordt gesproken over de eerstelingen. Een prachtige zoektocht leidde mij vanaf het (wekenfeest) feest van de eerstelingen naar de uiteindelijke oogst...


Het wekenfeest.. het feest van de eerstelingen dat gevierd werd. Dit is de inzameling van de tarweoogst als het jaar om is. Er zit een geestelijk beeld in dat door de hele bijbel heen loopt. Ik neem je graag mee in het lezen van de bijbelteksten, die eigenlijk voor zich spreken.

Ik noem erbij dat ik blijf onderzoeken en onder leiding van Gods Geest kunnen mijn inzichten veranderen. Ik ben onderweg.... Een ieder behoort zelf alles wat hij/zij leest/ hoort te toetsen aan Gods Woord. Ik geloof dat de bijbel waar is en dat dit het woord van God is.

Ok verder over het feest van de eerstelingen...

Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van den tarweoogst, en het feest der inzameling, als het jaar om is. (Ex. 34:22, SV)


Wie zijn de eerstelingen

God heeft ons gebaard door het Woord der waarheid (=Jezus, door Hem kunnen wij door wedergeboorte/ bekering tot de Vader komen) met als doel dat wij zouden zijn als eerstelingen onder Zijn schepselen.

Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn [als] eerstelingen Zijner schepselen. (Jak. 1:18, SV)


Maagdelijk en gekocht uit de mensen

De eerstelingen zijn maagdelijk. Zij hoereren niet met afgoden. (= is alles wat tussen ons en God in staat). Zij volgen Jezus, het Lam waar Hij ook heengaat en Zijn gekocht uit de mensen. 

Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. (Openb. 14:4, HSV)

Jezus heeft hen gekocht met Zijn bloed toen Hij zichzelf offerde aan het kruis voor onze zonden.

Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.(1 Co6:20, SV).

De vier dieren en de vier en twintig ouderlingen staan symbool voor de eerstelingen.

Openb. 5:8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam [neder], hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.
9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.


De Bruid

Ken je de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden? (Lees Matt. 25). Daar staat ook geschreven dat de eerstelingen, de maagden de Bruidegom (Jezus) tegemoet gaan. De vijf wijzen maagden hadden genoeg olie in hun lamp en konden binnengaan. De vijf dwaze maagden hadden te weinig olie (beeld van de Heilige Geest, die ons in de waarheid leidt).

Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. (2 Kor. 11:2, HSV)

De eerstelingen, de Bruid wordt hier ook het nieuwe Jeruzalem genoemd.

Openbaring 21 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Openbaring 21 9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.


De berg Sion

Sion is een geestelijke berg. God (Vader, Zoon en Heilige Geest) woont daar. De verlosten (door het bloed van het Lam, wonen daar al geestelijk omdat hun Namen zijn geschreven in het boek des Levens).

Denk aan Uw gemeente, die U vanouds verworven hebt, de stam die Uw eigendom is, die U verlost hebt, de berg Sion, waarop U gewoond hebt. (Ps. 74:2, HSV)

Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;(Hebr. 12:22, SV)

En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. (Openb. 14, SV)

De eerstelingen hebben God tot Koning. Zij worden ook Sion genoemd.

Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. (Jes. 52:7, SV)


Jezus is de Eersteling geworden

Jezus is de eerste opgestane uit de dood. Hij is ons voorgegaan. Uiteindelijk zullen de doden die in Hem gestorven zijn als eerstvolgende opstaan en met Hem meegaan als Hij terugkomt.

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden van degenen, die ontslapen zijn. (1 Cor. 15:20)

De eerstelingen zijn heilig, omdat de Wortel (Jezus, het Lam) ook heilig is.

En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg [heilig], en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig (Rom. 11:16, HSV)

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. (1 Kor. 15:22, 23, HSV)


Een veranderd lichaam

Bij de komst van Jezus worden de eerstelingen opgenomen en zal hun lichaam veranderd worden.

Philippenzen 3 21Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.(Phil. 3:21, SV)

En Hij is het Hoofd des lichaams, [namelijk] der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. (Col. 1:18, SV)


De oogst

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, [weder] brengen met Hem.
Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. (1 Thess. 4:14-18, SV)

En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.

En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.(Openb. 14:14-16)

En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve. (Mat.. 24:31, SV)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.