Ons lichaam

Gepubliceerd op 11 februari 2021 om 20:29

Wat zegt de bijbel over ons lichaam? Ik deed een studie over onze aardse tijdelijke tent (lichaam) en hoe de bijbel zegt dat we hiermee om behoren te gaan en verantwoordelijk zijn voor al onze daden. Lees verder...


Voorwoord

Door middel van mijn blogs wil ik jou ook motiveren/ inspireren om een onderwerp verder te onderzoeken. Ik bid dat dit alles niet alleen werkelijkheid mag zijn in ons hoofd, maar vooral in ons leven zichtbaar mag zijn. Dat we Christus mogen laten zien met heel ons wezen. Wil je iets aanvullen of reageren. Dat wordt zeker gewaardeerd. 


Ons lichaam - een tempel van de Heilige Geest

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Kor. 6:19-20, HSV)


Het oog

De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf! (Matt. 6:22, 23, HSV)


Ons aardse huis

Ons lichaam is een tijdelijke woning, waarin wij leven. Als het goed is verlangen wij ernaar om met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden... als wij maar niet naakt bevonden zullen worden. Wat betekent dit? Iets voor een volgend onderwerp?

Ook staat er dat we in ons lichaam wonen, maar buiten dit lichaam van de Heere zijn (door Gods Geest, zo lees ik het...)

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden.

Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft.


Verder met 2 Kor. 5...

Hieronder staat dat we alleen voor onszelf verantwoordelijk zijn. Het gaat allemaal om de relatie tussen ons en God. Geen lidmaatschap of verbintenis aan een systeem kan het straks voor ons opnemen of mag zelfs tussen God en ons instaan.

Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.

Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2 Kor. 5:1-10, HSV)


Onze ziel

Alleen houdt vast, dat gij het bloed niet eet; want het bloed is de ziel; daarom zult gij de ziel met het vlees niet eten; (Deut. 12:23, SV)

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. (Mark. 8:35-38, HSV)


Onze geest

Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. (Jak. 2:26, SV)

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.(1 Thess. 5:23, SV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.