De duivel en de gevallen engelen

Gepubliceerd op 13 februari 2021 om 19:08

Wat weten we over de duivel en zijn engelen (demonen)? Wie is hij? Wat is zijn oorsprong? Hoe hebben wij de overwinning over hem? Wat is zijn toekomst? Ik deed hier bijbelstudie over en hoop ook jou te motiveren en te inspireren om dit te onderzoeken. Aanvullingen of reacties worden erg gewaardeerd.


Een beschuttende cherub - ongerechtigheid

Hoe kan een cherub die zo volmaakt was, zo diep vallen...?

u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u.

U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.

Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.(Ez. 28:13-15, HSV)


De satan uit de hemel gevallen

Jezus zegt hier:

Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. (Luk. 10:18, HSV)

In het visioen wat Johannes kreeg staat beschreven hoe dit ging:

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (Openb. 12:9-10, HSV)

En zijn staart trok het derde [deel] der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. (Openb. 12:4, SV)

De duivel is vanwege zijn hoogmoed uit de hemel geworpen met zijn engelen (een derde deel van alle engelen)

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. (Jes. 14:12-14, HSV)

Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (Openb. 12:12, HSV)


De duivel dacht dat hij gewonnen had toen Jezus stierf

Maar Jezus heeft de machten (geesten) ontwapend (van hun wapens ontdaan), openlijk te schande gemaakt en over hen getriomfeerd toen Hij de dood overwon.

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kol. 2:15, HSV)

Door Jezus zijn wij ook overwinnaar over die machten van de duisternis.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. (Rom. 8:37, SV)

Door het lijden en de dood van Jezus, heeft de Vadert ons getrokken uit de macht van de duisternis.

Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel [te hebben] in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden; (Col. 1:12-14, HSV)


De Geesten zijn ons onderworpen als wij van Jezus zijn

Nadat Jezus zegt dat Hij de satan als een bliksem uit de hemel zag vallen zegt Hij dit:

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. (Luk. 10: 19-20, HSV)

In het volgende gedeelte kunnen we lezen welke taak Paulus werd gegeven en wat ook onze taak als christen is.

Paulus zei:

....Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen, en [hen] te bekeren van de duisternis tot het licht, en [van] de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij. (Han. 26: 15-18, SV)


De geestelijke wapenrusting

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Ef. 6:13-18, HSV)


Ervaren we de geestelijke strijd

Als we niet merken dat de duivel er is en geen geestelijke strijd ervaren, kunnen we ons afvragen of God wel dienen door Jezus. De duivel wil ons maar al te graag doen geloven dat we ook via een andere weg komen tot de Vader komen (bijv. door een kerk). Er is maar één Weg en dát is Jezus! Laten we bidden tot de Vader of we op de juiste weg zijn en of Hij ons wil laten zien wat de juiste weg is. Nu is er nog tijd, voordat Hij terugkomt.

Heb je vragen. Stel ze gerust. We zijn allemaal in dienst van God gesteld om het evangelie te brengen. Je kunt ons ook anoniem mailen.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.