Loon naar werken

Gepubliceerd op 21 februari 2021 om 20:08

Hoe zit het eigenlijk? Wat betekent bovenstaande tekst? Zou het dan toch niet kloppen wat wordt gepredikt in allerlei kerken dat genade een kadootje is die je alleen maar hoeft aan te nemen en uit te pakken? Of... je moet maar geloven dat je behouden bent en er verder absoluut niets meer aan doen? Reacties en aanvullingen zijn zeer welkom. Als je het niet eens bent met deze studie, reageer dan graag dmv bijbelse onderbouwing met hoe jij dit ziet. In de bijbel zelf staat alles wat we nodig hebben. Lees verder...


Vruchtdragen

Hierboven staan niet toevallig druiven afgebeeld. Ze hangen aan ranken en die ranken hangen aan de Wijnstok.

Jezus is de Wijnstok. Diegenen die Hem volgen en Zijn werken doen zijn de ranken. De ranken (mensen) die geen werk in Hem verrichten snoeit Hij weg zodat Zijn volgelingen nog meer vrucht zullen dragen. Dit zodat de gemeente rein blijft als een maagd. Diegenen die tot geloof zijn gekomen en er niets meer hebben gedaan (denk aan de gelijkenis van de talenten, Matt. 25) die zullen uitgeworpen worden/ uit het boek des levens worden gewist. Hieronder de onderbouwende teksten.

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. (Openb. 20:12, SV)

Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.(Openb. 3:5, SV)

... want ik heb ulieden toebereid, om [u als] een reine maagd aan een man voor te stellen, [namelijk] aan Christus. (2 Cor. 11:2b, SV)

Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.(Joh. 15:1, SV)

Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. (Joh. 15:4, SV)

Ik ben de Wijnstok, [en] gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. (Joh. 15:5, SV)

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Joh. 15: 6-8, HSV)


Dit gebeurt met de ranken die geen vrucht hebben gedragen

Ieder mens heeft een keuze in dit leven en ruim de kans om Jezus aan te nemen. Jezus zal niet terugkomen voordat het evangelie aan de hele wereld verkondigd is. Het is een duidelijke keuze als we Hem niet aannemen of na Hem aangenomen te hebben onze talenten begraven en er niets mee doen.

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. (Joh. 15:6, HSV)

En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed [de druiven] af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadien ver. (Openb. 18-20, SV)

De vrucht van zijn daden

Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. (Jer. 17:10, HSV)

Als ik hieronder de vruchten van de Geest lees, dan heb ik persoonlijk nog heel wat te leren op veel punten. Gelukkig wil de HEERE mij daarbij helpen als ik daarom vraag.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5:22, HSV)

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. (Joh. 15:9-17, HSV)

Deze laatste tekst zegt dus dat als we vruchtdragen Hij ons zal geven wat wij ook vragen in Zijn Naam. Als we iets van Hem verlangen zullen we dus eerst vrucht moeten dragen in ons leven.


Wat zijn die werken?

Denk eens aan de gelijkenis die Jezus vertelde over de barmhartige Samaritaan. (Luk. 10). Wie ging hem voorbij en wie hielp en verzorgde hem? Daar blijkt heel duidelijk uit dat we er als volgeling van Jezus behoren te zijn voor onze naaste. We kunnen netjes zonder ons hart erbij te betrekken onze tienden geven of giften aan de deur, maar als we hulpbehoevenden op straat voorbij gaan, dan zijn de genoemde gelden geen knip voor de neus waard.

Diegenen die we echt hulp bieden met heel ons hart, daarmee doen we het ook aan Jezus. Dat lees ik hier:

Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. (Matt. 25:44, HSV)


Vergelding naar ons werk

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt.

En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen (1 Kor. 3:10-15, HSV)

Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult een ieder vergelden naar zijn werk. (Ps. 62:13, HSV)

En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. (Openb. 14:13, HSV)


En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. (Open. 22:12, HSV)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.