Neem de tijd - lees de bijbel

U bent Mijn getuigen

Gepubliceerd op 22 februari 2021 om 21:38

Als ik het woord "getuigen" zie dan denk ik allereerst dat daarmee bedoeld wordt dat ik de hele dag het evangelie moet verkondigen aan iedereen die ik maar tegenkom. Als ik Johannes 15 lees dan staat daar heel wat anders. Lees verder...


Jezus, de getrouwe Getuige

En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. (Openb. 1:5, SV)

Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. (1 JOh. 5:7, HSV)

En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. (1 Joh. 5:8, HSV)

Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. (Joh. 10:25b, HSV)

Jezus zegt hier dat de Geest van de waarheid (de Heilige Geest) van Hem zal getuigen. Dat kon pas nadat Jezus was opgenomen. Net als dat Jezus weer van de Vader getuigde toen Hij op aarde was.

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, [namelijk] de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. (Joh. 15:26, SV)


U bent Mijn getuigen

Als ik aan getuigen denk dan krijg ik daar het beeld bij dat we de hele dag mensen van Jezus moeten vertellen. Die gelegenheid is er zeker weleens, maar dat is niet waar het in de essentie over gaat. Als ik verder lees gaat het hele hoofdstuk van Joh. 15 over Zijn liefde laten zien. Als we erover nadenken.... wat heeft het voor nut als we mensen het evangelie willen verkondigen en ons leven laat het tegenovergestelde zien? Wat heeft het voor nut als we ons huis vol met bijbelteksten hangen en we leven er niet naar?

En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij. (Joh. 15:27, HSV)

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. (Joh. 15:9-17, HSV)


De wedloop lopen

In Hebreeën 11 kunnen lezen we over een heleboel gebeurtenissen die in de bijbel ons tot een getuigenis zijn gebeurd en hier worden opgenoemd. Dit verklaart de wolk van getuigen... Een heel mooi hoofdstuk om eens te lezen trouwens. Dat ga ik zo doen voor de nacht samen met mijn man.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. (Hebr. 12:1-2, HSV)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb