De twee getuigen uit Openbaringen

Gepubliceerd op 23 februari 2021 om 20:40

Wie zijn die twee getuigen die helemaal op het einde, als de heiligen nog op de aarde zijn (ik denk vlak voor de wederkomst) twaalfhonderdzestig dagen zullen profeteren? Ik weet niets zeker. Ik denk er hardop over na. Bijbelstudie doen en steeds meer wordt er duidelijk onder leiding van Gods Geest die ons in de waarheid leidt. Doe je mee? En wat in dit leven niet duidelijk wordt, dat wordt hierna duidelijk staat er geschreven.


De twee getuigen

En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. (Openb. 11:3,4, HSV)

En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. (IK DENK DAN AAN ELIA OP DE BERG KARMEL)

En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.(HIER MOET IK AAN MOZES DENKEN EN DE PLAGEN IN EGYPTE)

En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.

En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.

En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen.

En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

(HIER MOET IK DENKEN AAN DE WEDERKOMST WAAR DE GEMEENTE WORDT OPGENOMEN IN EEN WOLK)

En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen en de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. (Openb. 11:5-14, HSV)


Een kandelaar met ernaast twee olijfbomen

De Engel Die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten, met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van het olievaatje en een aan de linkerkant ervan. (Zach. 4:3, HSV)

In Zacharias... lezen we voor het eerst over deze olijfbomen en één kandelaar... Zou dat de twee kandelaars betekenen.. de gemeente? (Twee kuddes die straks één worden met de wederkomst?? Jezus heeft het over schapen van een andere stal... en deze zullen tot één kudde worden. (Joh. 10:16)

De kandelaar met de lampen en de olie stonden voor het licht.. Jezus is het licht van deze wereld en diegenen die in Hem zijn, zijn daardoor ook het licht.

...de kandelaar voor het licht en de bijbehorende voorwerpen, zijn lampen en de olie voor het licht; (Ex. 35:14, HSV)

Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. (Luk. 11:35, HSV)

Er staat geschreven dat we moeten oppassen dat onze kandelaar niet weggenomen wordt van zijn plaats. Hieruit concludeer ik dus dat ieder mens een kandelaar heeft in de hemel?

Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. (Openb. 2:5, HSV)

Tot zover mijn studie...


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.