Wolken in de bijbel

Gepubliceerd op 28 maart 2021 om 18:02

Op deze ochtend dat ik begin te schrijven is de lucht vervuld met wolken. Niet zo mooi zoals op de foto hierboven. Een bewolkte lucht maakt ons minder blij dan wanneer de zon schijnt. Sommige mensen kunnen daar ook heel depressief van worden. En verdriet dat er al is kan nog groter worden als het er buiten grauw uitziet. In de bijbel gebruikt God heel vaak de wolk. Ik werd daarbij bepaald en maakte een zoektocht naar hoe en met welk doel God de wolk gebruikt. Ik kwam hierbij hele bijzondere teksten tegen. Echt prachtig! Het maakt de donkere ochtend heel licht.


Leiding, verlichting, bescherming

In deze teksten komen al drie doelen naar voren. God leidde het volk Egypte 's nachts met een vuurkolom om de weg te verlichten. En God gebruikte de wolk ter bescherming zodat het leger van Egypte niet bij het volk Israël kon komen.

Met een wolkkolom hebt U hen overdag geleid en met een vuurkolom 's nachts, om de weg waarop zij zouden gaan voor hen te verlichten. (Neh. 9:12, HSV)

Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. (Ex. 14:20, HSV)

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. (Ex. 13:21-22, HSV)


Bedekking

Wij kunnen de heerlijkheid van de HEERE in dit leven nog niet kunnen verdragen. Pas straks als wij een verheerlijkt lichaam hebben. Als wij Hem nu zouden zien zouden we niet kunnen leven staat ook geschreven. Zo was het ook met het volk Israël. Daarom werd de heerlijkheid van de HEERE bedekt. Alleen mozes heeft de HEERE van de achterkant mogen zien.

Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk. (Ex. 24:15-16, HSV)

Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven. (Ex. 33:20, HSV)


Zijn majesteit op de wolken, Hij wandelt over de omtrek van de hemel. Hij maakt van de wolken Zijn wagen

Niemand is er als God, Hij rijdt op de hemel om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken. (Deut. 33:26, HSV)

De wolken zijn voor Hem een schuilplaats, zodat Hij niet ziet; en Hij wandelt over de omtrek van de hemel. (Job 22: 14, HSV)

Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. (Ps. 104: 2-3, HSV)


Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten

Ik dacht bij deze tekst dat het ook een oproep is om niet naar die wolken te blijven kijken. Wat bereiken we ermee? En wat is het geweldig om de regenboog te zien in de wolken. De regenboog wordt hier vergeleken met de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Prachtig!

Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. (Pred. 11:4, HSV)

Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak. (Ezechiel 1:28, HSV)

En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur. (Openb. 10:1, HSV)


De verheerlijking op de berg

En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden.

En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. Ener kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! (Luc. 9:30-35, HSV)


Een wolk onttrok Hem aan hun ogen (Hemelvaart)

Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. (Luk. 24:50-51, HSV)

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (Han. 1:9, HSV)


Twee getuigen

Ook de twee getuigen die aan het einde van de tijd zullen getuigen zullen omhoog gaan in een wolk.

En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. (Openb. 11:12, HSV)


Wederkomst en oogst

Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. (Matt. 26:64, HSV)

Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Openb. 1:7, HSV)

En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.(Openb. 14:14-15, HSV)


Reacties, bemoedigingen of bijbelse toevoegingen zijn van harte welkom!

Helaas hebben wij geen invloed op de advertenties op deze website. We gebruiken alleen gratis webruimte.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.