Neem de tijd - lees de bijbel

De dood heeft geen macht meer over mij

Gepubliceerd op 27 maart 2021 om 23:56

"Dead has no power over me", zingt Jeremy Camp door mijn speakers. Hoe waar is dit! Als we Jezus volgen met ons hart en leven heeft de tweede dood geen macht meer over ons. We gaan dan vanuit de dood over in het leven. Het eeuwige leven.


Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. (Openb. 20:4, HSV)


Jezus heeft de dood teniet gedaan

...maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie, (2 Tim. 1:10, HSV)

Jezus moest sterven om de dood te overwinnen. Hij heeft de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

... en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. (Openb. 1:18, HSV)

...opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Rom. 5:21, HSV)


Eeuwig leven

Iedereen die in Jezus gelooft heeft eeuwig leven. Jezus is de boom des levens. Adam en Eva hadden gegeten van de boom van goed en kwaad, waardoor wij nu ook zondebesef hebben.

Adam en Eva mochten niet van de boom des levens (Jezus) eten. Doordat Jezus kwam en voor onze zonden stierf en de satan overwon kunnen wij eeuwig leven.

Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! (Gen. 3:22, HSV)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16, HSV

...opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. (1 Petr. 2:25, HSV)

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Joh. 3:36, HSV)

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. (Openb. 2:7, HSV)


Samen met Jezus overwinnaar

Samen met Jezus zijn wij overwinnaar over de duivel, die deze wereld nu nog in zijn greep heeft. Wij hebben ons leven hier op aarde niet lief, maar prijzen ons gelukkig dat onze ziel behouden is en dat we eeuwig zullen leven met Hem. Uiteindelijk zullen we volhouden en de volledige overwinning hebben over de duivel, die in de poel van het vuur geworpen zal worden samen met diegenen die duidelijk voor hem hebben gekozen. Iedereen zal weten dat er een God is en dat Jezus leeft.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openb. 12:11, HSV)

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Rom. 8:37, HSV)

En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. ( Openb. 15: 2, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb