Een tweede kans

Gepubliceerd op 23 maart 2021 om 13:27

Bryan Melvin, een radicale atheïst, krijgt in 1980 een tweede kans op leven. Het grootste deel van zijn leven gelooft hij dat het leven hierna ophoudt. Verwonderd ervaart hij dat hij nadat hij overlijdt, weer levend wordt. Terwijl hij 'klinisch' dood is gaat hij letterlijk door de hel nadat God en het hemelse koor hem bijbelteksten geven die hem heel duidelijk maken wie God is. Deze bijna-doodervaring gaat een hele stap verder dan dat we gehoord/ gelezen hebben. Hij is er op dat moment van doordrongen dat hij Gods genade heeft misbruikt door zijn manier van leven. Hij ervaart hoe rechtvaardig en trouw God is.


'toen ik dood was, werd ik weer levend'

God noemt hem bijbelteksten die alles heel duidelijk maken en ook het hemelse koor zingt bijbelteksten. Hier zijn er een paar:

...de mens gaat immers naar zijn eeuwig huis: rouwklagers doen de ronde in de straat voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzeld, de kruik bij de bron stukgebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld, het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft. (Pred. 12:6-7, HSV)

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. (Pred. 3:11, HSV)

Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. (Pred. 3:14, HSV)


Naakt voor God

De gestorvenen zullen opnieuw geboren worden van onder de wateren, en de bewoners daarvan. Het graf is naakt voor Hem, en er is geen bedekking voor het verderf. (Job 26:5-6, HSV)

Bryan heeft het ervaren hoe het is om 'naakt' voor God te staan. Er was geen bedekking voor zijn zonde. Hij voelde zich verschrikkelijk vuil.

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. (Hebr. 4:13, HSV)

God keek dwars door hem heen. Bryan zag zijn leven aan hem voorbijgaan en ook de momenten dat God hem had bewaard, ook al geloofde hij niet in God. Alles wat hij in zijn leven had gedaan kwam voorbij.

Hij zag zichzelf racen in een auto en een andere auto schoot rakelijks langs hem. Hij zag bijv. hoe God de andere auto een eindje erom heen had gestuurd, anders had hij een ongeluk gekregen. Hij had dit destijds niet bemerkt dat dit gebeurde. 

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. (Openb. 16:15, HSV)


'de hel, daar wil je echt niet zijn'

Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. (Ps. 40:2-3, HSV)

Kort daarna wordt Bryan meegenomen naar de hel, waar hij verder doorgaat dan de meeste anderen, die een bijna-dood-ervaring krijgen. Hij ervaart hoe hij uiteindelijk letterlijk door Jezus uit de modderpoel (en verschrikkelijke benauwdheid) wordt getrokken en met zijn voeten op de rots wordt geplaatst.

Bryan wil zo snel mogelijk weg uit de hel en weet nu, doordat Hem eerst het evangelie is verkondigd door God en het hemelse koor, dat hij de naam van Jezus Christus moet aanroepen voor zijn redding. Dat doet hij en na een tijd ervaart letterlijk hoe Jezus hem optrekt uit de modderpoel en hem plaatst op de rots. Hij vertelt ook dat deze tekst geldt voor iemand die in zeer diepe nood is op de aarde en dat diegene niet alleen moet wachten, maar ook om hulp moet roepen. Roep Jezus aan!


Hij zag de binnenkamers van de dood

Ieder mens krijgt in zijn leven de kans om Jezus aan te nemen als zijn/ haar verlosser. Jezus wil ieder mens verlossen van de zonde. Jezus heeft Zijn leven gegeven als losprijs voor onze zonde. Willen wij Zijn offer aannemen en straks eeuwig leven met Hem?

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. (Ef. 1:5-10, HSV)

Bryan zag de kamers van de dood. Het leken op cellencomplexen die in gradaties van lijden waren opgebouwd net zoals er in de hemel afdelingen zijn naar de beloning van de werken van diegene die Jezus hebben gediend met hun leven. Later vond hij deze tekst over de binnenkamers van de dood.

Haar huis is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van de dood.(Spr. 7:27, HSV)


Dorre plaatsen

Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. (Luk. 11:24-26, HSV)

"Ik zag dit gebeuren" zegt Bryan Melvin over bovenstaande tekst. Hij zag dorre plaatsen, waar overledenen willen drinken, maar het water is als glas. Ze kunnen het het niet drinken en hebben voor altijd dorst. Hij zag de vuiligheid van de overleden mensen van binnen, wat van de buitenkant niet te zien was.


Een tweede kans

Na dit alles keert Bryan weer terug in zijn lichaam. Pas maanden later komt hij tot bekering. Hij heeft dit boek geschreven over zijn ervaringen 'a land unknown'. Dit is (nog) niet vertaald in het Nederlands.

Ik zag deze geweldige video, waarin hij zijn getuigenis doet. Ik besloot alle teksten voor mezelf op te schrijven die God hem gegeven had en die hij later heeft opgezocht, waarin hij bevestiging zag voor wat hij allemaal zag tijdens zijn dood.

Hij kreeg een tweede kans en begrijpt nog steeds niet waarom.

Aan het einde van zijn getuigenis vraagt hij: Heb jij de zekerheid van het geloof? Weet je zeker waar je naartoe gaat na dit leven?


God is rechtvaardig

Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.

Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. (Hebr. 6:9-12, HSV)


God liegt niet en doet wat hij belooft

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. (Hebr. 6:17-20, HSV)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.