Het Lam dat ons kocht met Zijn bloed

Gepubliceerd op 3 april 2021 om 16:36

Aan het kruis heeft Jezus, het Lam, ons gekocht met Zijn kostbare bloed. Zoals het bloed van het geslachte lam bij de uittocht van Egypte hen verlossing bracht van het verderf, zo bracht Jezus ons verlossing door Zijn bloed dat gevloeid heeft op Golgotha. Jezus heeft hierdoor een eeuwige verzoening teweegbracht tussen ons en de Vader.  Ik heb geprobeerd een aantal teksten in lijn onder elkaar te zetten om dit duidelijk maken.


Een lam zonder enig gebrek

Met het Pascha (herdenking uittocht uit Egypte) werd er jaarlijks een lam geslacht. Het bloed van het lam heeft hen toen gered. De engel van het verderf ging hun deur voorbij, doordat ze hun deurposten hadden bestreken met het bloed van dit lam.

U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. (Ex. 10:5-7, HSV)

Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. (Ex. 12:23, HSV)

Zo was Jezus ook een Lam, volmaakt en zonder zonde (Hebr. 14:14-15). Wij mogen ook, als we Jezus offer hebben aangenomen, verzekerd zijn dat het verderf (de verdoemenis) aan ons voorbijgaat en dat eeuwig leven hebben met Hem.


Jezus onze Hogepriester is door Zijn eigen bloed binnengegaan in het heiligdom

Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. (Hebr. 9:6-9, HSV)

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Hebr. 9:11-12, HSV)


Jezus, het volmaakte Lam, zonder zonde, nam de zonde van de wereld weg

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Hebr. 4:14-15, HSV)

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Joh. 1:29, HSV)


Hij bracht ons Verzoening met de Vader

Wat een prachtige tekst kwam ik tegen in Leviticus. Hoe mooi geeft dit weer wat het heeft betekend voor ons dat Jezus Zijn bloed heeft gegeven. Verzoening.

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. (Lev. 17:11, HSV)

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (Rom. 5:11, HSV)

God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. (2 Kor. 5:19, HSV)

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. (1 Joh. 2:2, HSV)

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Joh. 4:10, HSV)


Water en bloed vloeide

Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. (Joh. 19:34, HSV)

Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. (1 Joh. 5:5-6, HSV)


Eeuwige verlossing

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Hebr. 9:12, HSV)

Dit is door de profeet Jesaja voorzegd:

Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit! (Jes. 45:17, HSV)

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.. (Ef. 1:7, HSV)

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:14, HSV)

En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. (Openb. 5:9, HSV)


Vrijgekocht van de vloek van de wet

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt... (Gal. 3:13, HSV)

U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen. (1 Kor. 7:23, HSV)

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Kor. 6:20, HSV)

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. (2 Petr. 2:1, HSV)

En als u Hem als Vader aanroept, Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petr. 1:17-19, HSV)


Onze zonden gewassen in Zijn bloed

...en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige is, Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen in Zijn bloed... (Openb. 1:5, HSV)


Hij heeft ons verkregen door Zijn eigen bloed

Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. (Han. 20:28, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb