De Heer van de legermachten (Jaweh Zebaoth)

Gepubliceerd op 11 juni 2021 om 14:34

Als we het nieuws luisteren en het wereldgebeuren aanschouwen en ondervinden dan kunnen we misschien het gevoel hebben dat God Zijn invloed niet uitoefent, maar God is wel degelijk betrokken en zal uiteindelijk volledig de wereld overwinnen met Zijn hemelse leger. Het is nu nog niet Zijn tijd. Als we ook in Zijn huis wonen (daar kunnen we nu geestelijk al zijn) dan zullen we samen met Hem deze wereld definitief overwinnen.


De HEERE van de legermachten is met ons

De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. (Ps. 46:8, HSV)

David zegt:

Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. (Ps. 84:2-5, HSV)


HEERE van de legermachten

Dit is de eerste keer dat ik HEERE van de legermachten tegenkom in de bijbel is hier. Elkana wordt niet lang daarna de vader van Samuël.

Er was een man uit Ramathaïm-Zofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efrathiet. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de HEERE van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de HEERE. (1 Sam. 1:1-3, HSV)


De HEERE van de legermachten openbaart Zich aan Jesaja

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! (Jes. 6:1-3, HSV)


Bevelhebber van het leger van de HEERE

In onderstaand gedeelte lees ik over de Bevelhebber van het leger van de HEERE... omdat er staat dat de plaats waarop Jozua staat heilig is krijg ik de indruk dat het God Zelf is. U/ jij ook? Dit omdat ditzelfde werd gezegd tegen Mozes bij de brandende braamstruik.

Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand.

Jozua ging naar Hem toe en zei tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen.

Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? Toen zei de Bevelhebber van het leger van de HEERE tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua deed dat. (Joz. 5:13-15, HSV)


Tienduizend maal tienduizenden

Jezus komt als een dief in de nacht en de dag van de Heere waarop vergelding voor de goddelozen zal plaatsvinden komt ook als een dief in de nacht. Zal dit allebei over één dag gaan vraag ik me af..? Er staat ook dat één dag bij God is als duizend jaar en andersom.

Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volken ineen, alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af.

Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden. Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert (Jes. 13:10; Ezech. 32:7) de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?(Joël 2:4-11, HSV)

En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. (Openb. 9:16, HSV)


Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht

Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd (2 Thess. 1:8) en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Maar de dag van de Heere zal komen (Matt. 24:43,44; 1 Thess. 5:2; Openb. 3:3; 16:15) als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:7-13, HSV)

Jezus zegt:

Zie, Ik kom (Matt. 24:43; Luk. 12:39; 1 Thess. 5:2; 2 Petr. 3:10; Openb. 3:3) als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. (Openb. 16:15, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook.

Reacties worden zeer op prijs gesteld. Hartelijk dank daarvoor! God Zegen!


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb