Neem de tijd - lees de bijbel

De HEERE kent onze gedachten

Gepubliceerd op 12 oktober 2021 om 22:45

Vroeger hield ik een dagboek bij. Daar schreef ik dan iets in over wat mij in gedachten bezig hield. Ik bedacht hoe mooi het is om te lezen dat God als Enige kan zien waar wij aan denken. Dat betekent dus ook dat de duivel onze gedachten NIET kan lezen. En wát zijn dan Gods gedachten over ons? Zijn ze positief of negatief? Het antwoord vinden we in de bijbel. Lees je mee?


Onze gedachten zijn vluchtig

Herken je dit? Je hebt gedachten opgeschreven van hoe je je voelde op dat moment. Maar als je het de volgende dag terugleest dan denk je daar weer heel anders over. Zo vluchtig zijn onze gedachten.

De HEERE kent de gedachten van de mens: vluchtig zijn ze. (Ps. 94, HSV)

De enige die ons werkelijk kan doorgronden is God. Hier een regel van mijn favoriete Psalm en ik denk van velen :)

HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. (Ps. 139:2, HSV)

Onze hemelse Vader begrijpt ons helemaal. Dat betekent dus dat we bij Hem moeten zijn als we ons hart willen uitstorten. Hij wacht tot we ermee naar Hem toegaan. Doen we dat ook?


De gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie

Wat prachtig is het dat de gedachten van Gods hart bestaan van generatie op generatie. Dat betekent dus ook dat Gods gedachten onveranderlijk zijn. In tegenstelling tot onze gedachten, die vluchtig zijn.

Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. (Ps. 33:9-11, HSV)

En wat staat dat er mooi en waar! Als God spreekt is het er en als Hij gebiedt dan staat het er!


God denkt aan ons

Zo klein en onbetekenend zijn wij als mens vergeleken bij God... en toch denkt Hij aan ons!

...wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt (Ps. 8:5a, HSV)

...maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt..? (Hebr. 2:6a, HSV)

HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw gedachten, die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen. (Ps. 40:6, HSV)

Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. (Jer. 17:10, HSV)


Wat zijn Gods gedachten dan over ons?

Nu hebben we dus duidelijk gelezen dát God aan ons denkt, maar wat zijn Gods gedachten dan over ons?

Nou de eerste is toch al prachtig! Hij heeft gedachten van vrede over ons om ons een toekomst en hoop te geven! Hoe geweldig is dat!

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. (Jer. 29:11, HSV)

Wat is die hoopvolle toekomst? Nou om straks voor altijd bij de Heer te wonen. En in die hoop mogen wij ons verblijden!

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. (Rom. 12:12, HSV)

God wil zal onze harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Maar wél nadat wij onze verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bij Hem bekend maken.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Fil. 4:6-7, HSV)

Hij is maar één gebed bij ons vandaan! Hij wacht totdat we Hem zelf deelgenoot maken van wat ons bezighoudt. Hij weet het al, maar wil zo graag dat we tot Hem bidden. Dan weet Hij dat we ons vertrouwen alleen op Hem stellen!


Kan de duivel onze gedachten lezen?

In de volgende tekst bidt koning Salomo het volgende waaruit we mogen concluderen dat alléén God onze gedachten kent!

...U alleen kent immers het hart van alle mensenkinderen.. (1 Kon. 8:39, HSV)

Wij kunnen wel weten wat de gedachten van satan zijn staat hier.

Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen.Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. (2 Kor. 2:10-11, HSV)

En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. (Luk.22:31-32, HSV)

De satan is alléén uit op de vernietiging van de mens. Tot die tijd kwelt hij onze gedachten met aanklagen. Hij kan aan ons gedrag zien of het effect heeft. Graag houdt hij ons het verleden voor. Al onze fouten die we hebben gemaakt in het verleden. En hij weet dat hij maar weinig tijd heeft om zielen te winnen tot de wederkomst van Jezus Christus!

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (Openb. 12:10-12, HSV)


God wil dat niemand verloren gaat

Gods wil is dat iedereen behouden wordt. Dat kan alleen als we in Hem geloven. Op wie stellen we ons vertrouwen in dit leven?

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. (Joh. 3:16-18, HSV)

Jezus belooft hier dat iedereen die aan Hem gegeven is en dus de wil van de Vader doet door Hem wordt opgewekt op de laatste dag. De laatste dag van Gods Gemeente/ Bruid op aarde.

En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.

En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Joh. 6:39-40, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Alvast hartelijk dank voor je reactie. Deze werken zeer bemoedigend voor mij.

Belangrijke waarschuwing!! Klik niet op de advertenties!! Deze horen niet bij de website en zijn meestal van de duisternis. Wij gebruiken alleen gratis webruimte.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Anne Stekhoven
7 maanden geleden

Wat een mooie teksten Ilona. De verbindingen die je legt en de opbouw in het geheel vind ik knap. Graag gelezen!

Yvonne
7 maanden geleden

Wat een geweldig mooie boodschap mocht je ons weer meegeven. Knap hoe je dat verwoord en allemaal bij elkaar weet aan te sluiten. Dank je wel! Afgelopen zondag in de preek van zondagmorgen leerde de predikant ons dat in het boek de Openbaringen er een half uur stilte was in de hemel. En in die tijd bracht een engel een reukoffer baar het wierookvat. Dit reukoffer steeg op tezamen met de gebeden van de rechtvaardigen om bij de HEER te komen. Géén van deze gebeden gaan verloren. Pas daarna zou het vuur in dat vat gedaan worden en de bazuinen klinken, van de wederkomst van Christus die dan zal gaan oordelen de levenden en de doden, zoals de HEERE beloofd heeft. Nú zitten we nog in die half uur stilte. Hij drong erop aan deze te gebruiken om tot de Heere te gaan en ons te bekeren... Onze gedachten kunnen nog veranderen en die gedachten richten op onze Verlosser. Gods gedachten veranderen niet en nooit. Hij kan en wil ons zalig maken! Vond het wel mooi aansluiten bij dit stukje van jou.