Neem de tijd - lees de bijbel

Wie niet liefheeft, kent God niet

Gepubliceerd op 22 oktober 2021 om 14:15

Stel je voor dat je een vriend alléén kan redden door jouw leven te geven. Zou je dat dan doen? Ik heb een Vriend die dit deed omdat Hij de héle wereld liefhad. Tijdens Zijn leven gaf Hij ons een gebod: Heb je naaste lief zoals je jezelf liefhebt. Hebben wij dat ook? Houden wij meer van die ander dan van onszelf? Daarom deze keer een blog over de liefde. Lees je mee?


Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde

Dus als we de mensen om ons heen niet liefhebben (ongeacht wat ze ons hebben aangedaan) dan kennen we God niet. Heeft God niet Zijn Zoon, die ook in het vlees NIET gezondigd heeft, in deze zondige wereld gezonden om ons te redden? Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard..

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, WANT GOD IS LIEFDE. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. (1 Joh. 4:7-11, HSV)

Jezus vergaf Zijn moordenaars. Hij stierf de ergste marteldood die er is. Hij had geen mens iets aangedaan. Hij had de mens alleen maar lief. Toch waren er maar weinig mensen die niet meededen met de massa en dit zei Hij:

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen... (Luk. 23:34a, HSV)


Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar

Zo! Dit staat er wel heel sterk! Als we een ander haten, die we kunnen zien...hoe kunnen we dan God liefhebben, Die we nog nooit gezien hebben?

Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. (1 Joh. 4:20-21, HSV)

Je mag rustig weten dat ik in mijn leven vaak verschrikkelijke gedachten heb gehad over andere mensen die mij iets hadden aangedaan. God heeft mij geleerd om te vergeven. Hij liet mij inzien dan ik anderen ook onbewust kon kwetsen. Hij liet mij weten dat ik niet perfect ben. Daardoor kan ik die ander nu vergeven. Vergeving hangt sterk samen met liefde. Nu ik anderen kan vergeven ben ik in staat om van mijzelf, van die ander en van God te houden. Als we God niet kennen dan kunnen we niet iedereen vergeven. We hebben daar Gods Geest voor nodig om ons bij te staan.


God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft zodat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven heeft

De liefde van God voor deze wereld was zo groot dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf voor jou en mij. En Jezus was de Vader in alles gehoorzaam. In al Zijn lijden en strijd gaf Hij zijn leven vrijwillig voor ons! Er is geen grotere liefde! Als wij in Hem geloven zijn wij veilig.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16, HSV)

Dit deed Jezus uit liefde voor ons. Zijn wij bereid om alles los te laten, zelfs ons eigen leven?

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Fil. 2:5-8, HSV)


Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. (Joh. 15:12-13, HSV)

Hier staat nogal wat, vind je niet? Je leven geven voor je vrienden! Jezus heeft dat gedaan! Ik moet nu denken aan vroeger toen mijn jongste zusje op een schoolplein aan het fietsen was en daar was ook een jongen op een brommer aan het rondcrossen. Ik vertrouwde het niet en ging er naartoe om haar daar weg te halen. Ik weet nog dat ik op dat moment niet aan mijzelf dacht, maar alleen aan haar veiligheid.


En zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood

Over diegenen die het Lam, Jezus volgen waar Hij ook gaat wordt het volgende gezegd:

En zij hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openb. 12:11, HSV)

Het is nu de tijd om er goed bij stil te staan of we Jezus volgen waar Hij ook gaat. Of we Hem in alles gehoorzaam zijn of dat we zelf nog op de troon van ons hart zitten. Staan we los van alles in deze wereld? Of zitten we nog ergens aan vast. Kunnen we alles achterlaten omdat we beseffen wat het betekent om eeuwig met Hem te leven?

Dit zegt Jezus:

Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. (Luk. 17:33, HSV)


De liefde vergaat nooit

We kunnen een heleboel dingen doen, maar als we de liefde niet hebben zijn we niets.

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

De liefde vergaat nooit. (1 Kor. 13:1-8, HSV)


Heb God lief bovenal en je naaste als jezelf

Een paar jaar geleden zong ik spontaan dit lied in. Ik vond het wel heel toepasselijk om deze bij dit onderwerp te plaatsen. Een zus in de Heer moedigde mij aan om ook mijn muziek hier te gebruiken tot Gods eer. Bij deze dus!


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs en ander nieuws van de website.

Je reactie is meer dan welkom! Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de reacties op mijn vorige blogs en alvast bedankt voor je reactie hieronder! Het werkt erg bemoedigend om door te gaan!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Andrea
7 maanden geleden

Mooi gezongen en zo waar ,,Amen,,

Nasko
7 maanden geleden

Mooi gezongen super