De verzegelde steen

Gepubliceerd op 14 maart 2022 om 22:41

De steen bij het graf werd verzegeld. Wachters hielden de wacht. Wist satan dan niet dat God dwars door elke menselijke beveiliging heen breekt? Een prachtige zoektocht door de bijbel. Zou satan ook in staat zijn om zichzelf te bevrijden als hij duizend jaren wordt opgesloten in de afgrond, die dan boven hem verzegeld wordt?


De verzegelde steen

De steen die voor het graf van Jezus werd gerold, werd verzegeld. Daarna werd het graf beveiligd door wachters. Is satan dan zo dom dat hij denkt sterker te zijn dan God?

Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. (Matt. 27:66, HSV)

Dit gesprek ging eraan vooraf. De overpriesters en de farizeeën hadden wel gelezen dat Jezus had gezegd dat Hij na drie dagen opgewekt zou worden. Dachten zij dan werkelijk dat menselijke beveiliging Gods almacht tegen zouden kunnen houden?

De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeën bij Pilatus bijeen, en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat Zijn discipelen Hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht; ga heen, beveilig het naar uw beste weten.(Matt. 27:62-65, HSV)

Heeft Jezus dat gezegd? Ja inderdaad! Hier staat het:

En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen zou worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen zou opstaan. (Mark.. 8:31)


Een engel van de Heere rolde de steen weg

Nee de dood kon Jezus niet vasthouden. Jezus overwon de dood. De steen werd weggerold. Halleluja!

En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. (Matt. 28:2-4, HSV)

Zo die bewakers zijn zich werkelijk 'dood' geschrokken! Nee, die beveiliging van satan.. is NIET opgewassen tegen Gods almacht. God heeft alle macht op hemel en op aarde. Dat blijkt hier wel HEEL DUIDELIJK!

God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. (Han. 2:24, HSV)

Wat een prachtige tekst is dit... de weeën van de dood te ontbinden.. dat is een hele diepe.. ik probeer het te begrijpen..

Als de weeën van de dood ontbonden worden, dan betekent dat dus LEVEN. Door het offer van Jezus en Zijn opstanding worden wij levende stenen van een geestelijk huis (Gods huis).


Levende stenen van een geestelijk huis

Komt naar Hem toe! Jezus, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, maar die levend geworden is! Hij is opgestaan en heeft de satan overwonnen!

...en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petr. 2:4-5, HSV)

Als we Jezus volgen, zijn wij ook levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis. Jezus heeft deze tempel gebouwd tijdens de drie dagen dat Hij in het graf was. Van die geestelijke tempel (Zijn lichaam) mogen wij de bouwstenen zijn! Geweldig hè?!

Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. (Joh. 2:18-21, HSV)

De gemeente is het lichaam/ de geestelijke tempel van Christus. Christus is het Hoofd. Ons persoonlijke lichaam is ook een tempel van de Heilige Geest, waarvan Christus het Hoofd is.

Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. (Kol. 2:17-19, HSV)


Verzegeld met de Heilige Geest

Jezus was altijd bezig met de dingen van Zijn Vader. Hij stond elk moment met Hem in verbinding. Hier staat ook dat Hij verzegeld is.

Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. (Joh. 6:27, HSV)

In Jezus zijn Zijn dienaren ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Zij zijn met hun hele leven op Jezus gericht en zijn er zich van bewust dat al het aardse maar tijdelijk is en onbelangrijk.

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Ef. 1:13-14, HSV)

Het onderpand op de erfenis, daar kom ik in een ander blog op terug.


De afgrond wordt verzegeld

Uiteindelijk zal satan opgesloten worden in de afgrond, waar hij voor duizend jaar gebonden zal zijn. Wat hij bij Jezus heeft gedaan zal dus op zijn eigen 'kop' neerkomen. Jezus stond op uit het graf, maar satan kan zichzelf niet bevrijden uit die afgrond. Machteloos dus.

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.

En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden,

totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn.

En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. (Openb. 20:3, HSV)

De Heer van de hemelse legermachten heeft alle macht in de hemel, op aarde en onder de aarde. Vergeet dat nooit!

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk. (Jer. 32:17, HSV)

Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat men onder de heidenvolken zeggen: De HEERE regeert. (1 Kron. 16:31, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Heb jij/ heeft u nog een mooie aanvulling? Geef hieronder een reactie. Hartelijk dank daarvoor! Gods zegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb