Het testament

Gepubliceerd op 7 maart 2022 om 21:14

Na de dood van Jezus werd het nieuwe testament van kracht. Het is ook vandaag de dag noodzakelijk dat de dood eerst wordt vastgesteld. Hoe werd dit gedaan bij Jezus? Welke erfenis ontvangen de erfgenamen? En waarom was het nieuwe verbond eigenlijk nodig? Het staat allemaal in de bijbel. Lees mee.


Het testament - het nieuwe verbond

Het Griekse woord voor testament is 'diatheke'. Dit betekent ook wel verbond. De bijbel bestaat uit twee testamenten (het oude en het nieuwe verbond). Het nieuwe verbond (testament) is van kracht geworden toen de dood van Jezus werd vastgesteld. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd staat geschreven.

En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. (Hebr. 9:15, HSV)

Jezus, (de Middelaar van het nieuwe testament), kondigde dit nieuwe verbond ook aan tijdens het laatste avondmaal, waarin Hij vertelde over de dood die Hij moest sterven.

Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Matt. 26:28, HSV)

Een tweede verbond (testament) was nodig om de mens weer met God te verzoenen. Jezus heeft daarin bemiddeld door Zijn offer. Hij heeft Zichzelf geofferd voor onze zonden. Onder het oude verbond werden dieren geofferd en bemiddelde de hogepriester in de tempel tussen God en de mens.

Verder in dit blog zal ik dit goed onderbouwen. De teksten zijn heel duidelijk.

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. (Hebr. 8:6-7, HSV)


Het vaststellen van de dood

Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. (Hebr. 9:15, HSV)

Het is dus eerst noodzakelijk dat de dood vastgesteld wordt. Dat werd bij Jezus op brute wijze gedaan.

Bij de Romeinen was het gebruikelijk om de beenderen van de gekruisigden te breken. Door de profeten was al voorzegd dat dit bij Jezus niet zou gebeuren.

Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander Schriftwoord: zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben. (Joh. 19:34-37, HSV)

Opmerkelijk was dat er water en bloed uit de zij van Jezus kwam.

Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. (1 Joh. 5:6, HSV)

Het onderwerp 'water en bloed' daar kom ik graag in een ander blog op terug.


Het oude testament - het oude verbond

Het voorhangsel is het vlees en de wet van de geboden met de bepalingen. Toen Jezus stierf werd dit voorhangsel door God van boven naar beneden gescheurd. Het werk was volbracht. Jezus maakte in Zichzelf deze twee tot één nieuwe mens. Lees de teksten maar. Het is mij zo duidelijk geworden. Het staat er letterlijk.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees... (Hebr. 10:19-20, HSV)

Als we onder het oude verbond blijven blijven we dus dit voorhangsel in stand houden. De geboden en bepalingen staan dan in plaats van de wedergeboorte. Ze staan in de weg om wedergeboren te kunnen worden en de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Er moet daarom dus een keuze gemaakt worden.

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven naar beneden… (Matt. 27:51, HSV)

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Ef. 2:13-15, HSV)

Daarom is Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven! Alleen door uit te spreken met ons hart dat we Zijn offer aannemen komen we tot de Vader.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)


Het volmaakte offer

In Hebreeën 9 en 10 lezen we dat al die offers uit het oude testament door het offer van Jezus niet meer gedaan hoeven te worden. Hij heeft namelijk het volmaakte offer gebracht om ons te verlossen van de zonde. Een eeuwige verlossing.

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Hebr. 9:11-12, HSV)

Betekent dit alleen maar Zijn offer aannemen en verder niets? Ik lees hier over geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Die geestelijke offers is iets voor een volgend onderwerp.

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. (1 Petr. 2:2-6, HSV)

En die Hoeksteen is Jezus. De hoeksteen is de belangrijkste steen van een huis.


Dienaars van het nieuwe verbond

Pas als wij Jezus erkennen als Heer van ons leven, dan vallen wij onder het nieuwe verbond. Dat verbond maakt ons levend door Jezus. Zijn Geest maakt onze geesten levend.

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6, HSV)

Als wij naar het vlees (de wet met zijn geboden en bepalingen) blijven leven zullen wij sterven. Dat is dus een doodlopende weg. De weg van Jezus is levend met uitzicht op eeuwig leven.

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Rom. 8:13-14, HSV)

Jezus gaf ons een nieuw gebod waarin de hele wet vervuld wordt. Het is ook het moeilijkste wat er is om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat kunnen we ook alleen maar door

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Gal. 5:14, HSV)


Een erfenis in de hemel

In het testament wordt de erfenis oftewel nalatenschap beschreven. Wat is onze erfenis als we Jezus volgen? Een andere keer wil ik hier graag uitgebreider op ingaan.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief.

Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. (1 Petr. 1:3-9, HSV)

De erfenis houdt dus het einddoel van ons geloof in. Het eeuwige leven oftewel de zaligheid van onze zielen. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat zei Jezus tegen Thomas, die eerst de wonden in Zijn handen en Zijn zij wilde zien. Toen pas kon Hij geloven in de opstanding van Jezus.


Volg ook Bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Heb jij/ heeft u nog een fijne aanvulling? Deel die in een reactie hieronder.

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
2 jaar geleden

Ik heb bewondering voor jouw kennis, onderbouwing. en hoe je het zo kan beschrijven. Geweldig om elke keer weer te lezen. Dat zal je veel tijd kosten om het zo gedegen te bestuderen. Dank je wel, dat ik ervan mag 'profiteren'🙃😉

Maak jouw eigen website met JouwWeb