Water en bloed (deel 2)

Gepubliceerd op 24 maart 2022 om 11:05

Onder het oude verbond reinigde de hogepriester alle voorwerpen in de tempel met bloed van dieren. Ook het volk werd daarmee gereinigd. Waarom? Wat betekende het water dat uit de zij van Jezus stroomde tegelijk met het bloed? Ik onderzocht het.  Lees eerst deel 1 dat hiervoor komt.


Het bloed van dieren

Alléén de hogepriester mocht in de tent komen van de ontmoeting. Hij deed verzoening voor het hele volk. Hij streek een deel van het bloed van een jonge stier en een bok romdom de hoorns van het altaar. Daarna moest hij zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Later werd ditzelfde uitgevoerd in de tempel. Waarom moest dit gebeuren?

Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de HEERE is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. (lev. 16:17-19, HSV)

En heel het volk werd besprenkeld met het bloed. Dat viel me nu pas op. Zij werden dus gereinigd door dit bloed.

Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel het volk... (Hebr. 9:19, HSV)


Het bloed van Jezus

Toen kwam Jezus. Als onze Hogepriester heeft Hij eenmaal het volmaakte offer gebracht tot vergeving van onze zonde. Als wij ons laten wassen door Zijn bloed dan zijn wij koningen en priester voor God en Zijn Vader. Jezus is dan onze Vorst/ Koning.

Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Openb. 1:4-6, HSV)

Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Reiniging door het bloed is eerst nodig. Alle hemelse dingen moeten eerst gereinigd worden voordat ze het koninkrijk van God binnen kunnen gaan.

En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.

Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze.

Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden.

Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf.  (Hebr. 9:22-27, HSV)


Stromen van levend water

Door het offer van Jezus aan te nemen zijn wij gereinigd door het bloed van het Lam. Onze zonden worden dan vergeven. Onze geest is dan opnieuw geboren, maar ons lichaam zal bij de wederkomst veranderen in een geestelijk lichaam. Lees meer in mijn vorige blog.

Maar na de wedergeboorte zullen er stromen van levend water uit onze binnenste vloeien.

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. (Joh. 7:38-39, HSV)

Denk nu weer even terug aan het feit dat er bloed en water uit de zijde van Jezus kwam nadat Hij was gestorven. Dat zie ik ook als een beeld hiervan. Want Jezus wil ons het levende water geven. Hij gaf Zijn bloed voor onze zonden en Hij zorgt ervoor dat Zijn kinderen (die Zijn offer hebben aangenomen) nooit meer dorst hebben. Nu al!

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Joh. 4:13-14, HSV)


Geplant aan waterbeken - voorbestemd om vrucht te dragen

Als we Jezus volgen zijn wij geplant aan waterbeken. We zullen niet verdorren.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. (Ps. 1:3, HSV)

De bomen van de HEERE worden verzadigd, de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft. (Ps. 104:16, HSV)

Als we ons steeds opnieuw laten vullen met Zijn Geest/ olie krijgen we voldoende water. De vruchten aan ons als boom kunnen dan gaan groeien. Deze kunnen we dan uitdelen. Ongelovigen mogen van die vruchten proeven zodat ook zij Gods Geest kunnen ontvangen.

En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig. (Marc. 4:20, HSV)

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. (Joh. 15:16, HSV)

Dank U Vader voor de tekstgedeelten die ik ontving tijdens mijn onderzoek. Ik behoor niemand anders toe dan aan U. U Die uit de doden bent opgewekt Here Jezus! Ik hoop dat anderen van de door U aan mij gegeven vruchten mogen proeven.

Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. (Rom. 7:4, HSV)


Volg ook Bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Wat geweldig fijn om reacties via allerlei wegen te ontvangen en om samen na te denken over de bijbel. Dat we zo mogen samen werken onder leiding van Gods Geest. Heb jij/ heeft u een mooie aanvulling? Laat me dit dan weten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb