Het bloed aan de deurpost

Gepubliceerd op 29 maart 2022 om 22:32

Wist je/u dat het bloed van Jezus ons reinigt van al onze zonden? Hoe werkt dit? Het bloed aan de deurposten voordat de uittocht uit Egypte plaatsvond is hier een prachtig beeld van. De verzegeling van Gods kinderen. Verzegeld met de Heilige Geest. Lees mijn onderzoek. Beluister de voorgelezen versie aan het einde.


Een lam zonder enig gebrek

Met het Pascha (herdenking uittocht uit Egypte) werd er jaarlijks een lam geslacht.

U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. (Ex. 10:5-7, HSV)

Jezus offerde Zichzelf voor onze zonden. Hij was het volmaakte Lam! Hij gaf ons Zijn bloed tot onze redding. Hij heeft lichamelijk als mens hier op aarde niet gezondigd.

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Joh. 1:29, HSV)

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Hebr. 4:14-15, HSV)

Jezus heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht voor Zijn kinderen, die Hem hebben aangenomen als hun Verlosser en Heer. Zij hebben eeuwig leven ontvangen. Hun ziel wordt veilig in de hemel bewaard.

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Hebr. 9:11-12, HSV)


Het bloed aan de deurposten

Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. (Ex. 12:23, HSV)

Wij mogen ook, als we Jezus offer hebben aangenomen, ervan verzekerd zijn dat het verderf (Gods toorn) aan ons voorbijgaat en dat we eeuwig leven hebben met Hem.

In Ezechiël lezen we dat de priester ook bloed op de deurposten van Gods huis moest strijken, op de vier hoeken van de omgang van het altaar en op de deurposten van de poorten van de binnenste voorhof.

Het woord voorhof lijkt wel wat op het woord voorhoofd... mm zet me aan het denken.

Dan moet de priester een deel van het bloed van het zondoffer nemen en het op de deurposten van het huis strijken, op de vier hoeken van de omgang van het altaar en op de deurposten van de poorten van de binnenste voorhof. (Ezech. 45:19, HSV)


De verzegeling van de voorhoofden van Gods kinderen

De voorhoofden van Gods kinderen worden verzegeld zodra zij zich bekeerd hebben. Dat wil zeggen: Hun oude leven is voorbij en ze zijn samen met Jezus een nieuw leven begonnen. Opnieuw geboren. Deze verzegelden zijn dienaren van God. Hun ziel is veilig/ hun naam opgeschreven in het boek des levens. Zij zijn vrijgekocht van deze aarde staat er. Lees onderstaande teksten.

De verderfengel ging de huizen voorbij, waarvan de deurposten met bloed waren ingestreken. In Egypte (beeld van de wereld) stierf van elk huis de eerstgeborene.

Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de HEERE alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde, van de eerstgeborene van de mens tot de eerstgeborene van het vee toe. Daarom offer ik aan de HEERE de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want de HEERE heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. (Ex. 13:15-16, HSV)

De verderfengel ging de huizen voorbij, waarvan de deurposten met bloed waren ingestreken. In Egypte (beeld van de wereld) stierf van elk huis de eerstgeborene.

De eerstgeborene is ook een prachtig onderwerp voor een nieuw blog...


Verzegeld

En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. (Openb. 7:3, HSV)

En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die; het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. (Openb. 9:4, HSV)

Als verwijstekst zie ik onderstaande tekst staan. De olie en de wijn staan als beeld voor de verzegelden.

En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. (Openb. 6:6, HSV)

En net zoals God het volk Israël uit Egypte geleid heeft naar het beloofde land zal Hij ons ook veilig brengen naar het beloofde land/ het eeuwige leven.


Verzegeld met de Heilige Geest

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. (Efeze 4:30, HSV)

De Heere kent diegenen die van Hem zijn omdat zij verzegeld zijn. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Zij volgen Jezus in Zijn lijden en sterven.

Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. (2 Tim. 2:19, HSV)

Zo zijn Gods kinderen samen met Jezus verzegeld. Jezus het Brood des levens. Zijn voedsel blijft tot in eeuwigheid.

Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. (Joh. 6:27, HSV)

En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. (Openb. 5:9-10, HSV)

Heeft u/ heb jij nog een mooie aanvulling? Reageer. Hartelijk dank voor alle reacties die ik steeds mag ontvangen. Deze werken zeer bemoedigend voor mij.


Abonneer je/ u op mijn youtubekanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Volg ook Bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Reactie plaatsen

Reacties

Anco
2 jaar geleden

Weer mooie studie . Het valt op dat bloed op het hout moest komen : de deurpost, de hoornen van het altaar, en op het kruishout.

Maak jouw eigen website met JouwWeb