Neem de tijd - lees de bijbel

De doornenkroon

Gepubliceerd op 30 maart 2022 om 21:47

Het is bijna Pasen. De doornen, op het hoofd van Jezus, zetten mij aan het denken. Ik kwam erachter dat een bepaalde zeester ook 'doornenkroon' wordt genoemd. Wat deze 's nachts doet vind ik bepaald typerend. Waar staan doornen symbool voor in de bijbel?


Doornenkroon

Zoals we lezen werd er een doornenkroon op het hoofd van Jezus gezet. Een martelwerktuig.

En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij Hem die op… (Marc. 15:17, HSV)

Maar het kwaad zal op het hoofd van de duivel en zijn nageslacht terugkeren.

Zie, hij heeft weeën van onrecht en is zwanger van kwaad, hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. Zijn moeite zal op zijn eigen hoofd terugkeren, zijn geweld op zijn eigen schedel neerdalen. (Ps. 7:15-17, HSV)

Kijk hieronder zien we de grote zeester, die ook 'doornenkroon' wordt genoemd. Dat kwam ik tegen tijdens mijn onderzoek.

Hoe toepasselijk is deze naam. Deze zeester heeft 15 tot 21 armen en is bedekt met lange scherpe giftige stekels. Koraalpoliepen zijn het favoriete voedsel dat hij eet. Vooral 's nachts gaat hij grazen. Per nacht kan één doornenkroon een stuk koraal kaalvreten dat half zo groot is als zijn eigen omvang.

Ik moest hierbij denken aan de duivel (doornenkroon) die zo'n hekel heeft aan de kinderen van God (koraal), dat hij deze voor zich wil proberen te winnen. Met Jezus zijn we méér dan overwinnaar over alle machten van de duisternis.


Doornen

Zoals ik het lees in de bijbel staan doornen symbool voor het kwaad. Langs onze tuin bevindt zich een doornhaag. Heb jij/ heeft u weleens 'een doorn in het vlees' gekregen? Nou ik wel. Dat is echt niet fijn. Paulus had er ook last van, maar ik vermoed dat dat een geestelijke kwestie was.

Het begon allemaal nadat Adam en Eva gezondigd hadden. God liet geen dorens en distels opkomen. Nee, dat deed de vervloekte aarde. Wie had de aarde vervloekt?

...dorens en distels zal hij voor u laten opkomen.. (Gen. 3:18, HSV)

Jezus vertelde deze gelijkenis. Een zaaier (het Woord) ging uit om te zaaien. De dorens (het kwaad) verstikten het.

 En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het. (Luk. 8:7, HSV)

Hieronder lezen we de betekenis. De zorgen en rijkdom en genietingen van het aardse leven verstikten het Woord dat gezaaid was. Het werd dus niet meer in het hart van die mens gevonden.

En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. (Luk. 8:14, HSV)


De brandende doornstruik

Bij de berg 'Horeb' (Gods berg/ Sinaï gebergte) zag Mozes een brandende doornstruik. Opvallend was dat de struik niet werd verteerd door de vlammen.

En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. (Ex. 3:2, HSV)

…van Hem Die in de doornstruik woonde… (Deut. 33:16, HSV)

God woont te midden van Zijn volk. Hij is bezig om hen te louteren en te reinigen door Zijn Geest (het vuur).

Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. (Dan. 11:35, HSV)

Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? (1 Kor. 3:15-16, HSV)


Hij maakt Zijn dienaren tot een vlammend vuur

Het vuur van God heeft verschillende doelen. Een geweldig doel lezen we hier. Als Gods Geest in ons woont dan stralen we iets uit waar de anderen jaloers op worden. Het vuur van Gods Geest is zichtbaar in onze uitstraling en in ons leven.

Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur. (Ps. 104:4, HSV)

Jezus heeft Zijn kinderen gedoopt met Geest en vuur. Daarmee kunnen ze Gods Waarheid ontdekken en zien. Zij hebben geopende ogen en oren in tegenstelling tot de dienaren van satan. Zij dienen goden die niet kunnen zien of horen. De duivel kan sowieso vanuit zichzelf niets doen. God wel! Hij is de schepper van hemel en aarde!

En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden. (Luk. 3:15-17, HSV)

God maakt dus aan de ene kant Zijn dienaren tot een vlammend vuur,  maar het kaf (de ongehoorzaamheid/ goddeloosheid) zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Bomen staan als beeld voor mensen.

De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. (Matt. 3:10, HSV)


God is een verterend vuur

Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God. (Deut. 4:24, HSV)

De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. (Ex. 24:17, HSV)

De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen, Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur, slagregens, een vloed, hagelstenen. (Jes 30:30, HSV)

Ik lees hieronder dat er huichelaars zijn in Sion (Gods Heilige berg). Zij zijn daar nu dus nog wel onder de kinderen van God. Hun geloof is niet oprecht. Zij gaan elke zondag naar de kerk en doen hun gebed, maar hun hart is niet van de Here Jezus. Zij hebben hun aardse leven lief. Dat doet me denken aan de dwaze maagden. Zij hadden wel olie, maar niet voldoende. Hebben wij voldoende van Gods Geest? Zijn wij een vlammend vuur voor God en de mensen om ons heen?

De zondaars in Sion zijn angstig, huiver heeft de huichelaars aangegrepen: Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? (Jes. 33:14, HSV)

Kom, er is nog tijd. Kom naar Mij toe, zegt Jezus. Als je geloof niet oprecht is geweest, als je gezondigd heb, dan is er nu nog tijd om je zonden te belijden. Er is nog tijd om Jezus aan te nemen als jouw/ uw persoonlijke Verlosser en Zaligmaker.

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh. 6:35, HSV)


Volg ook bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.


Bedankt voor de opbouwende reacties die ik steeds mag ontvangen via allerlei wegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.