Het lichaam

Gepubliceerd op 31 oktober 2022 om 12:19

Jezus gaf Zijn lichaam, zodat wij Zijn geestelijke lichaam mogen zijn, waarvan Hij het Hoofd is. Wij zijn leden van Zijn lichaam. Zonder het Hoofd is er geen groei. Dan zijn wij zelfs dood. Wist je dat, dat als er één lid tekort komt, deze grotere eer krijgt? En dat zwakke leden juist noodzakelijk zijn?


Tijdens het avondmaal

Tijdens het avondmaal werd ik specifiek bepaald bij het lichaam van Jezus. Graag wil ik dit nader bestuderen. Jezus vertelde tijdens het avondmaal dat Hij Zijn lichaam zou geven voor ons. Een aankondiging van Zijn lijden en sterven.

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. (Luk. 22:19, HSV)


Het lichaam van Jezus

De aardse tempel (Zijn lichaam), waar Jezus in woonde, werd afgebroken. Hij voorzegde dat Hij de tempel in drie dagen weer zou opbouwen. Hij had het over Zijn lichaam. Maar niet over Zijn aardse lichaam. Nee, Hij sprak over Zijn geestelijke lichaam, bestaande uit leden, die aangesloten Zijn op Hem.

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. (Joh. 2:19, HSV)

Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. (Joh. 2:21, HSV)

Dat betekent dus duidelijk dát Zijn aardse lichaam moest worden afgebroken, zodat de nieuwe geestelijke tempel gebouwd kon worden. Hij is de Eersteling uit de opstanding. Dit omdat Hij het Hoofd is. Het lichaam is de wereldwijde gemeente. De leden zijn de gemeenteleden. De voltallige gemeente (het lichaam) zal Hem straks bij de wederkomst navolgen. Alles in de juiste volgorde, die God heeft bepaald. Eerst het Hoofd, dán het lichaam.

Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. (1 Kor. 15:23, HSV)


Ontwikkeling - Geboorte

Hé nu moet ik opeens denken aan de groei van een foetus. Het hoofdje neemt het grootste deel van de zwangerschap, de meeste plaats in, in vergelijking tot de rest van het lichaampje. In normale gevallen komt eerst het hoofdje naar buiten en dáárna het lichaampje. Precies zoals Jezus, als Hoofd, ons is voorgegaan en wij Zijn lichaam, Hem zullen navolgen. God heeft alles met een bedoeling in de schepping gelegd.

Eerst worden we op natuurlijke wijze geboren en daarna kunnen we geestelijk opnieuw geboren worden, zodát we geestelijk loskomen van deze aarde, die vervloekt is door de zondeval. Dat kan alléén door de bekering van ons oude leven.

...u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petr. 1:23, HSV)

Als we geestelijk opnieuw geboren zijn, dan zijn we onderdeel geworden van het geestelijke lichaam, waarvan Christus het Hoofd is.

Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. (1 Kor. 15:44, HSV)


De leden van het lichaam

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27, HSV)

 

Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. (Ef. 5:30, HSV)

Elk lid heeft een plaats gekregen in het lichaam, zoals God het gewild heeft. Zo mooi vind ik dat!

Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. (1 Kor. 12:18, HSV)

En dit staat er ook zo mooi. Aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer én onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Ik weet nog niet goed hoe ik dit precies moet lezen. Jij wel? Ik zie uit naar je reactie!

En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. (1 Kor. 12:23, HSV)

Dit is zo prachtig! De leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. Heb je een voorbeeld uit je leven?

Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. (1 Kor. 12:22, HSV)

 


Groei

Het is niet zo dat zodra wij op het Hoofd zijn aangesloten, de groei van het lichaam stopt. Net zoals na de natuurlijke geboorte, gaat de groei na de wedergeboorte ook gewoon door. Tenminste.. als wij aangesloten blijven op het Hoofd, Jezus Christus. Geestelijk is het namelijk mogelijk om af te dwalen.

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (Ef. 4:16, HSV)

Als we meedoen met de wereld en ons bezig blijven houden met hun zaken, dan lopen we de prijs mis, die God voor ons heeft klaarliggen.

Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken,

en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. (Kol. 2:18-19, HSV)

Het is Gods bedoeling dat wij geestelijk tot volwassenheid komen. Net zoals wij lichamelijk ook tot volwassenheid komen. Zo jagen we naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus!

...totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. 4:13-14, HSV)


Volmaakt

In Hem zijn wij volmaakt. Laten wij aangesloten blijven op Hem Die het Hoofd is, zodat we onszelf niets tekort doen.

En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. (Kol. 2:10, HSV)

Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (Matt. 5:48, HSV)

...opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Tim. 3:17, HSV)

Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. (Jak. 1:4, HSV)

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. (Hebr. 10:14, HSV)

Wat een prachtige tekst is dit! Toen Hij volmaakt was geworden (gehoorzaam tot de dood) is Hij voor allen die HEM GEHOORZAMEN, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden! Het gevolg van Hem is dus dat wij eeuwig leven kunnen hebben door Hem. Ik moest het even tot me laten doordringen. Jij ook?

En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. (Hebr. 5:9, HSV)

Ik kan nog wel even doorgaan, maar hier stop ik even. Het wordt anders teveel.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb