Van Nazareth tot Bethlehem

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 23:14

In dit blog ga ik met je op reis van Nazareth naar Bethlehem. Heel interessant om deze meest bijzondere gebeurtenis eens wat van dichterbij te bekijken. Hoe ver moesten Jozef en Maria reizen van Nazareth tot Bethlehem? Wat betekent de naam van deze twee steden? Ga je mee op reis?


Nazareth

In de zesde maand van de zwangerschap van Elizabeth, nicht van Maria, kwam de engel Gabriël naar Nazareth. Dit is een stad in Galilea.

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. (Luk. 1:26-27, HSV)

Nazareth komt van het Hebreeuwse 'nasar'. Dit betekent 'waken'. Mooi hè? De engel kwam Maria goed nieuws brengen voor de hele wereld!


Bezoek van een engel

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Luk. 1:30-33, HSV)

Dit koninkrijk is er al op dit moment. Geestelijk. Alles zielen van de gelovigen (die het offer van Jezus hebben aangenomen) bevinden zich hierin. Straks zal dit koninkrijk ook zichtbaar zijn voor iedereen.

Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?

En de engel antwoordde en zei tegen haar:

De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Luk. 1:34-35, HSV)

En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. (Luk. 1:36-37, HSV)

Lees nog even terug... GEEN DING IS ONMOGELIJK BIJ GOD!

En wat zei Maria?

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. (Luk. 1:38, HSV)


De eerste inschrijving van elke burger op deze aarde

Keizer Augustus gebood dat DE HELE WERELD ingeschreven moest worden.

En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. (Luk. 2:1, HSV)

En laat nu net Jezus geboren worden in die tijd, waarin alle mensen op deze aarde ingeschreven moesten worden..! Bij God bestaat er geen toeval! God zond Zijn Zoon om ons te redden van de zonde, zodat we overgezet kunnen worden van dit aardse donkere koninkrijk naar het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Jezus! 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16, HSV)

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kol. 1:13, HSV)

Het ging om een EERSTE inschrijving. Dit was nog nooit voorgekomen! Duidelijk een ander tijdperk was ingegaan op deze aarde. Ik heb dit nog nooit zo gelezen als nu...

Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. (Luk. 2:2, HSV)


Op weg naar Bethlehem

Bethlehem betekent 'broodhuis' en ligt vlakbij Jeruzalem. Wat mooi om te bedenken dat Jezus het levende Brood is dat uit de hemel neergedaald is. Jozef en Maria moesten zich laten inschrijven in de geboorteplaats van de stamhouder.

Zo gingen zij op weg. Jozef kwam uit het geslacht van David. Daarom gingen hij en Maria op weg naar Bethlehem.

Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. (Luk. 2:4-5, HSV)

De afstand van Nazareth tot Bethlehem is 140 kilometer. De verwachting is dat Jozef en Maria maximaal een week hebben gereisd. Dat is wat als je hoogzwanger bent. Maar God heeft alles in Zijn hand. Hij ging met hen mee.


De geboorte van Jezus

Toen zij in Bethlehem waren (er staat niet precies hoelang) werd de zwangerschap van Maria voldragen. Ze baarde haar eerstgeboren Zoon. Er was geen plaats in de herberg. Dit heeft zo moeten zijn dat Jezus in een kribbe (een voerbak voor dieren) werd gelegd. Waarom eigenlijk?

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Luk. 2:6-7, HSV)


De herders

Op bijzondere wijze vertelt God de boodschap aan de herders, die in dezelfde streek, hun schapen aan het weiden waren. Extra bijzonder om te vermelden is dat in Bethlehem de lammeren voor het Pascha geweid werden. Dit waren dus hele speciale herders. Zij kregen dit teken en daarna zong er een prachtig engelenkoor voor hen: Ere zij aan God in de hoogste hemelen!

En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. (Luk. 2:12, HSV)

En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. (Luk. 2:15-16, HSV)

De herders waren getuigen van de geboorte van Jezus. Gods doel was om 'het woord' verder te verspreiden!

Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. (Luk. 2:17-19, HSV)


De wijzen uit het oosten

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (Matt. 2:1-2, HSV)

Wat moet er toch door Jozef en Maria zijn heengegaan... ook de wijzen komen langs met allemaal geschenken. Zo zien we weer dat God ook hierin voorziet. Jozef en Maria zullen deze goed kunnen gebruiken.

Hoeveel wijzen het waren staat niet vermeld in de bijbel. Zij hadden de ster van Jezus gezien. De ster wijst hen de weg naar de plek waar Jezus is geboren.

En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. (Matt. 2:11, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.