Geen plaats in de herberg

Gepubliceerd op 12 december 2022 om 15:59

Er was geen plaats in de herberg. Die deur bleef gesloten. Het beeld van de wereld. Deze wereld wilde de Redder, Jezus, niet ontvangen en nog steeds niet. Daarom missen zij de rust, die Hij wil geven. Eeuwige rust. Waar is de plaats waar Hij mag wonen? Is er ruimte in je hart? Doe jij de deur wél voor Hem open?


Geen plaats

...en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Luk. 2:7, HSV)

De mensen die in de herberg woonden zijn het beeld van deze wereld. De wereld heeft Hem niet gekend. Als we Jezus niet binnenlaten, dan zullen we Hem ook niet kunnen leren kennen. Het begint met een eerste stap. Het opendoen van de deur van ons hart.

Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. (Joh. 1:10-11, HSV)

Waarom wil deze wereld, die zelfs door Hem is ontstaan, Hem niet aannemen? Wat gebeurt er als we Hem wél aannemen? Het is goed om te weten wat je misloopt, als jij die dit leest Hem nog niet hebt aangenomen. Eeuwig leven. Eeuwige rust. Daar kom ik zo op terug.

Waar is de plaats van Mijn rust zegt de HEERE. Jezus is de HEERE. Waar mag Hij wonen... in jouw hart..?

Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust? (Jes. 66:1, HSV)

Het huis waarin de HEERE wil wonen, dat is een mens. Een mens met een open deur voor Hem.


Eeuwige rust

Zoals God van Zijn werken heeft gerust op de zevende dag, mogen wij ook Zijn rust binnengaan. Oh wat heerlijk! Rust voor je ziel! Altijd! Weten wat je bestemming is op deze aarde en je toekomstbestemming om voor altijd bij de HEERE te zijn. Door Hem is deze aarde gemaakt en ben jij geschapen!

Oh kijk eens naar je handen en hoe alles in je lichaam zo prachtig is gemaakt dat het kan functioneren. Kijk eens om je heen hoe alles groeit en bloeit.. kan dat allemaal zomaar... zijn ontstaan zoals de wetenschap zegt? Hoe kun je het bestaan van een God, een Schepper ontkennen?

Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen... (Hebr. 4:3, HSV)

Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. (Hebr. 4:4, HSV)

Hij heeft opnieuw een dag bepaald waarop we Zijn rust kunnen binnengaan, namelijk VANDAAG nog! HEDEN!

...bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. (Hebr. 4:7, HSV)

En als je dan nu Zijn stem hoort.. verhardt je hart dan niet.. maar laat Hem binnenkomen. Doe de deur open. Maak plaats in jouw herberg. Jouw huis. Jouw hart! En dán pas zul je weten wie Jezus is! Hij maakt het jou bekend!

Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. (Hebr. 4:10, HSV)


Hij staat aan je deur en klopt

Hij staat vandaag aan de deur van je hart en blijft daar elke dag staan.. totdat jij opendoet!

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openb. 3:20, HSV)

Maar... er komt een einde aan. De tijd dringt.. Er komt namelijk een einde aan deze wereld. Alle tekenen wijzen erop. Er komt een moment dát het te laat kan zijn... en dán.. sta jij aan Zijn Deur... die is vanaf dat moment gesloten. Dat moment.. wil je toch niet meemaken? Dat Hij jou niet meer zal willen kennen, omdat je Hem niet hebt willen kennen?

...namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. (Luk. 13:25, HSV)

Jezus IS de Deur tot de Vader! Mensen worden in de bijbel ook wel vergeleken met schapen.

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (Joh. 10:9, HSV)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

En... als we de Deur, Jezus zijn binnengegaan, dan zullen we weide vinden. Lees dan eens deze Psalm. Welke toekomst er dan voor je open ligt?


Hij doet mij neerliggen in grazige weiden

De HEERE is mijn Herder,

mij ontbreekt niets.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel,

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,

omwille van Zijn Naam.

 

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;

Uw stok en Uw staf,

die vertroosten mij.

 

U maakt voor mij de tafel gereed

voor de ogen van mijn tegenstanders;

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

 

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis van de HEERE blijven

tot in lengte van dagen. (Ps. 23:1-6, HSV)


Waarom zond God Zijn Zoon?

God zond Zijn Zoon IN deze wereld zodat deze DOOR Hem behouden zou worden! DOOR de Deur! Jezus!

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Joh. 3:17, HSV)

Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. (Joh. 12:25, HSV)

Dit bad Jezus aan het einde van Zijn leven hier op aarde:

Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.

En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen. (Joh. 17:24-26, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
een jaar geleden

Bedankt voor deze mooie devotional of hoe je het ook wilt noemen. Je zou er een boekje van kunnen maken.

Ilona
een jaar geleden

Hoi Aritha, dankjewel voor je reactie! Ja dat was misschien mooi voor kerst. Nu te laat.. misschien voor volgend jaar. Ik speel ook vaker met de gedachte om bepaalde blogs te bundelen en een boek uit te geven.. wie weet..