Zalig

Gepubliceerd op 18 december 2022 om 13:01

Wat betekent het woord 'zalig'? Waarom koos God Maria uit? Van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken... Wat bedoelde ze hier eigenlijk mee? Wie worden er nog meer zalig gesproken in de bijbel? Lang heb ik erover nagedacht wat het werkelijk betekent om 'arm van geest' te zijn.


Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares

Zalig. Wat betekent dit woord eigenlijk? In het woordenboek staat 'intens gelukkig en deelachtig zijn aan het eeuwige heil'.

Maria gaf God de hoogste eer en is hiermee tot voorbeeld voor alle volkeren. Laat ik heel duidelijk zijn. Níet om zelf vereerd te worden, zoals sommigen denken en is geleerd.

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. (Luk. 1:46-49, HSV)

In de volgende Psalm lezen we ook dat de HEERE denkt aan diegenen in hun nederige staat.

Die aan ons dacht in onze nederige staat, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig; (Ps. 136:23, HSV)

Maria vernederde zich onder de almachtige God. Daarom wordt zij zalig gesproken. Zij maakt deel uit van het koninkrijk van God samen met alle andere zielen die zich ook vernederd hebben onder de krachtige hand van God.

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. (1 Petr. 5:6, HSV)

Maria zal met alle andere doden in Christus, als eerste opstaan als Hij terugkomt! Daarna zullen de levenden samen met hen worden opgenomen in de wolken, die in Christus zijn.


Zalig zijn zij

Wie spreekt Jezus allemaal zalig?

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.

En Hij opende Zijn mond en onderwees hen.

Hij zei:

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. (Matt. 5:1-12, HSV)


Arm van geest

Wat wordt hier nu mee bedoeld? Arm van geest zijn. Lang heb ik mij afgevraagd hoe ik dit nu het beste kon uitleggen vanuit Gods Woord. Na een bijbelstudie met een broer en een zus werd het mij duidelijker.

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn... (Luk. 4:18, HSV)

Alleen als wij erkennen dat God de allerhoogste is en wij van onszelf niets zijn, dán pas zijn wij arm van geest.

Maria plaatste zich onder de almacht van God. Zij vernederde zichzelf en gaf God de hoogste eer.

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. (Jes. 57:15, HSV)

Jezus kwam op deze aarde om onze geest levend te maken. Dit gebeurt als wij uitspreken dat wij God erkennen als de Hoogste Heer en onszelf vernederen. Dit heet bekering.


Overgaan vanuit de dood in het leven

Pas na bekering kunnen wij met Hem leven. Dan gaat het proces van afsterven van start. Dit duurt ons leven lang totdat we de volheid van Christus hebben bereikt. Zijn Geest helpt ons hierbij. We kunnen niets doen uit eigen kracht. Des te meer onze eigen 'ik' afsterft, des te meer we met Hem leven. Zo werkt het.

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! (Ezech. 18:32, HSV)

Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. (2 Tim. 2:11, HSV)

Onze eigen geest zal moeten afsterven en zich onder de gehoorzaamheid moeten plaatsen van God steeds meer en meer.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Gal. 2:20, HSV)

Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven... (1 Joh. 3:14, HSV)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Joh. 5:24, HSV)


Hoe kunnen wij zalig worden?

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. (Rom. 10:9, HSV)

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. (Jak. 1:21, HSV)


Gebed

Wat je kunt bidden:

Hemelse Vader

Ik erken dat U de allerhoogste God bent in de hemel en op de aarde.

Ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is en weer is opgestaan.

En dat ik daardoor vergeving van mijn zonden mag ontvangen.

Wilt U mijn zonden vergeven?

In Jezus Naam.

Amen.

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. (Matt. 6:14, HSV)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb