Immanuel

Gepubliceerd op 19 december 2022 om 23:17

Immanuel. 'El' betekent 'God'. 'Immanu' betekent 'bij ons' of 'met ons'. Met ons is God! Een uitroep van verwondering. Zo zouden we het kunnen zien. De engelen zeiden het al.. God heeft met de mensen een welbehagen! Vanuit de grondtekst is er ook iets fout vertaald. Wil je weten wat? Lees maar verder...


Immanuel - met ons is God

De profeet Jesaja had het al voorzegd. Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. 

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. (Jes. 7:14, HSV)

In Mattheus lezen we dat Jozef een droom krijgt waarin God tegen hem zegt dat hij Hem de Naam Immanuel zal geven en dat dit betekent dat 'God met ons'. In de grondtekst staat dat niet Jozef hem die naam zal geven, maar 'zij' of 'men'. Wij allemaal.. zullen ervaren dat God God doet wat Hij belooft. Met ons is God!

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Matt. 1:23, HSV)

In Jesaja 8 lezen we ook Immanuel en de uitleg ervan dit in verband met de Eufraat die buiten zijn oevers zal treden. Interessant gedeelte.. over plannen die niet tot stand komen, want GOD IS MET ONS! Het zal de vijand niet lukken uiteindelijk in deze wereld. Wij zullen met Jezus overwinnen!!

...daarom, zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden, en over al zijn oevers heenstromen. Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van Uw land innemen, Immanuel! (Jes. 8:7-8, HSV)

Hier weer de uitleg van de Naam Immanuel: Beraam een plan – het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand komen! Want God is met ons. (Jes. 8:10, HSV)


God is met ons

Wat bemoedigend om te weten dat de HEERE met ons is! Met Zijn kinderen!

De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. (Ps. 46:12, HSV)

Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren. En het volk steunde op de woorden van Hizkia, de koning van Juda. (2 Kron. 32:8, HSV)

Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, op de dag dat ik roep. Dit weet ik: dat God met mij is. (Ps. 56:10, HSV)


Vrees niet, Ik ben met u

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Matt. 28:20, HSV)

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. (Jes. 41:10, HSV)

Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE. (Jer. 1:8, HSV)

Wat er ook gebeurt en nog gaat gebeuren in deze wereld. Laten we ons ervan bewust zijn dat God met ons is!

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. (Jes. 43:5, HSV)

Ik zal u vóór dit volk stellen als een bronzen vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen, want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, spreekt de HEERE. (Jer. 15:20, HSV)

Dit zei God tegen Abraham. Maar wij zijn ook van Zijn geslacht. Hij zal ons niet verlaten. Lees Handelingen 17 vanaf vers 26.

En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! (Gen. 28:15, HSV)


Verzoening

Jozef kreeg ook de opdracht om het Kind Jezus te noemen. Dit betekent Redder/ Verlosser. Dit zegt alles over het doel waarom Jezus naar deze aarde kwam. Hij kwam om ons te redden van onze zonden. We kunnen niet blijven hangen bij Zijn geboorte. Nee, wat Hij daarná deed...!

...en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Matt. 1:21, HSV)

Ook Maria kreeg de opdracht om Hem de Naam Jezus te geven.

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. (Luk. 1:31, HSV)

Jezus bleef niet dat kleine Kind. Hij kwam met het grootste doel op aarde dat niemand ooit zou kunnen behalen. Eerst gaf Hij de hoogste plaats in de hemel, op om mens te worden. Daarna gaf Hij Zijn leven om ons te redden! Hij had de mens op het oog. Hij deed dit voor ons!

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Joh. 4:10, HSV)

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. (Rom. 5:10, HSV)

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Fil. 2:8, HSV)

Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. (Joh. 6:38, HSV)

...maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. (Hebr. 2:9, HSV)


Als God voor ons is

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? (Rom. 8:31, HSV)

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. (Luk. 2:13-14, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Ik vind het altijd zo knap, hoe je alles bij elkaar zoekt en verbind. Je bemoedigd me telkens weer met Zijn Woord...

Aritha
een jaar geleden

Je hebt het heel mooi bij elkaar gezocht. bedankt Ilona.

Ik zag eerst geen (direct) verband tussen Immanuel en Mattheüs 28:20, maar denk inderdaad dat de naam Immanuel gezien kan worden gezien als een vervulling van de belofte van Jezus om met zijn volgelingen te zijn, omdat Immanuel een naam is die wordt gegeven aan Jezus en die betekent "God met ons".

Mooi hè, die aspecten van dezelfde boodschap (van Gods aanwezigheid en zijn rol als Messias en Redder.)