Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen

Gepubliceerd op 26 december 2022 om 23:56

Nadat de wijzen uit het Oosten vertrokken waren, gaf een engel van de Heere Jozef opdracht om met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten. Waarom? Toen ze dit deden, werd het woord vervuld: "Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen". In welk boek komt deze profetie voor en welke grote betekenis heeft deze?


Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen

Zoals we hier lezen wilde Herodes het Kind zoeken om Het om te brengen. Daarom moesten Jozef en Maria naar Egypte vluchten. Waarom juist Egypte?

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.

Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.

En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. (Matt. 2:13-15, HSV)

De profetie vinden we terug in Hosea.

Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen. (Hosea 11:1, HSV)

In deze profetie lezen we dat het gaat over het natuurlijke volk Israël.


Het nieuwe Israël

Bovenstaande profetie is van grote betekenis. Een ommekeer in de bijbelse geschiedenis. Het wil namelijk zeggen dat in Jezus het nieuwe Israël is begonnen. Het geestelijke Israël. Gods ware volk. Allen die Hem met hart en ziel willen dienen. Het natuurlijke Israël heeft niet gekregen wat ze zochten.

Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. (Rom. 11:7b-8, HSV)

Voor iedereen geldt het volgende. De bedekking kan alleen in Jezus teniet worden gedaan. Als we Jezus hebben aangenomen als onze Verlosser en Zaligmaker kunnen we pas de bijbel lezen met geestelijke ogen. Dan pas beseffen we wat het werkelijk betekent dat Jezus de wet heeft vervuld. 

Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. (2 Kor. 3:14, HSV)

Hun hart is verhard. Alleen door bekering tot Jezus wordt hun stenen hart tot een vlezen hart gemaakt. Dit heeft Jezus mogelijk gemaakt door Zijn offer aan het kruis.

Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. (Ez. 11:19, HSV)


Een heilig volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte

Een heilig volk. God roept jou en mij zodat wij Zijn boodschap mogen verkondigen. Hij roept ons vanuit de duisternis (Egypte) tot Zijn wonderbaar licht. Als we aan die oproep gehoor geven, dan behoren we ook tot Zijn heilige volk. IN ONTFERMING ZIJN WE DAN AANGENOMEN. Hoe geweldig! Overdenk eens. Wat betekent het als iemand zich over ons ontfermt? Ik moet denken aan het beeld van de arend die zijn vleugels uitspreid over zijn jongen...

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. (1 Petr. 2:9-10, HSV)


De Wijnstok

Het natuurlijke Israël was de wijnstok.

Israël is een weelderige wijnstok, hij brengt zijn vrucht voort. Hoe groter zijn vrucht is, hoe meer er voor de altaren is. Hoe beter zijn land, hoe mooier de gewijde stenen. Verdeeld is hun hart, nu staan zij schuldig. God Zelf zal hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verwoesten. (Hosea 10:1-2, HSV)

Jezus is de Ware Wijnstok. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood! Daarom wie in Hem blijft, die draagt veel vrucht.

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Joh. 15:1-5, HSV)

Dit zegt JAWEH tegen het natuurlijke Israël:

Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok, een volkomen betrouwbare stek. Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok? (Jer. 2:21, HSV)


Ga weg uit Egypte

Egypte. Het beeld van deze wereld. Jozef en Maria bleven daar niet met Jezus. Zodra alle mensen gestorven waren, die Jezus naar het leven stonden, kregen zij opdracht om weer terug te gaan naar Israël. 

Het beeld van de bekering uit Egypte komen we hier ook weer tegen. God leidde Zijn volk Israël uit. Dit is één van de momenten dat het volk Israël ZAG wat JAWEH voor hen betekende. Hij gaf uitredding/ verlossing van de slavernij van Egypte. 

Want de HEERE is onze God. Hij is het Die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft uitgeleid en Die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn, en voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. (Jozua 24:17, HSV)

Als we tot bekering (geloof in Jezus Christus) komen, dan worden wij ook uitgeleid uit Egypte (deze wereld). Dan zijn we nog wel IN deze wereld, maar niet meer VAN deze wereld. Jezus zei:Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. (Joh. 17:16, HSV)

Dit bad Jezus:

Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. (Joh. 17:14, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Wat je dit weer helder verwoord, Ilona. Met al die verwijsteksten erbij.🤔 Gefundeerd op het Woord. Dat is het enige wat vast blijft staan. Dank je wel!😉