IK BEN DIE IK BEN

Gepubliceerd op 27 februari 2023 om 14:47

God is er nu, voor jou. Hij behoort niet alleen tot het verleden of de toekomst. Hij is vooral de God van het heden. Hij is IK BEN. Hij kwam naar deze aarde in de gestalte van Zijn Zoon Jezus, Die alles heeft volbracht op Golgotha voor jou en mij. Wie is IK BEN voor jou? Van het verleden, heden of de toekomst?


IK BEN DIE IK BEN

Dit blog schrijf ik naar aanleiding van de prediking van zondag.

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. (Ex. 3:14, HSV)

Zoals IK BEN Mozes naar Israëlieten heeft gezonden, zo zijn de zeven Geesten van God, die op Jezus, het geslachte Lam zijn, uitgezonden over heel de aarde. Niet in het verleden of de toekomst. Nee! Elk uur, elk ogenblik van de dag en van de nacht. IK BEN is er! Voor jou! Geloof je dat?

En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. (Openb. 5:6, HSV)


IK BEN met u

IK BEN is met jou en mij, al de dagen totdat deze wereld eindigt.

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Matt. 28:20, HSV)

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. (Jes. 41:10, HSV)

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. (Jes. 43:5, HSV)

Zoals IK BEN met Paulus was, zo is Hij ook met ons!

...want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. (Han. 18:10, HSV)

Zoals God met Abraham en Izak was, zo is Hij nog steeds met ons!

De HEERE verscheen hem in die nacht en zei: Ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, Mijn dienaar. (Gen. 26:24, HSV)

Wat IK BEN tegen Jeremia zegt, dat zegt Hij ook tegen ons. Hij is met ons.

Ik zal u vóór dit volk stellen als een bronzen vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen, want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, spreekt de HEERE. (Jer. 15:20, HSV)


Immanuel - God met ons

God kwam naar deze aarde in de gestalte van de Mens Jezus. Jezus was daarvóór in de gestalte van God staat hier. Op aarde was Hij God in het vlees, de mens. Daardoor heeft Hij alles ervaren, wat een mens ervaart. De strijd tussen het vlees het Gods Geest.

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. (Fil. 2:5-7, HSV)

Alléén door deze strijd te volbrengen op aarde, kon God ons redden van de zonde. Jezus heeft alles volbracht tot de dood en leeft voor eeuwig. Hij is Immanuel, wat betekent 'God met ons'.

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Matt. 1:23, HSV)

God is met ons!


Voor Abraham geboren was, BEN IK

U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit? (Joh. 8:53, HSV)

De Joden geloofden niet in IK BEN. Zij stenigden Jezus nadat Hij zei, dat Hij er al vóór Abraham was.

 

Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg. (Joh. (Joh. 8:58-59, HSV)

Jezus zei ook dat Hij het Licht van de wereld is.

Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. (Joh. 9:5, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb