Pesach

Gepubliceerd op 30 maart 2024 om 15:13

Wist je dat Pesach de dag is waarop de Joden hun uittocht herdenken uit Egypte? En de bevrijding van de slavernij? Jezus mocht niet tijdens het Pascha gekruisigd worden. Alleen door het Paaslam, Jezus kunnen wij los komen van deze wereld. Egypte is het beeld voor deze wereld.


Pesach

Pesach. Op dit feest herdenken de Joden hun uittocht uit Egypte. Hun bevrijding uit de slavernij. Jezus mocht niet gekruisigd worden tijdens dit feest.

U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette; en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden.

Zij zeiden echter: Niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. (Matt. 26:2-5, HSV)


Pascha of Pesach

Pascha is het Aramese woord voor Pesach. Het is aannemelijk dat Jezus Aramees heeft gesproken.

Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen Hem: Waar wilt U dat wij voorbereidingen voor U treffen om het Pascha te eten? Hij zei: Ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten het Pascha gereed. (Matt. 26:17-19, HSV)

Tijdens het Pascha werd er een lam geslacht. Dit lam mocht geen enkel gebrek hebben. Dat staat symbool voor Jezus. Hij was zonder zonde. Jezus is ons Paaslam.

Ook moest er ongezuurd brood worden gegeten. Door Hem kunnen wij een nieuw ongezuurd (zondeloos) deeg (mens) worden. Door Zijn bloed ontvangen wij vergeving van zonden.

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. (1 Kor. 5:7, HSV)

In het zuurdesem verdiep ik me graag een andere keer.


Een lam zonder gebrek

Het lam dat geslacht moest worden tijdens het Pascha, mocht geen enkel gebrek hebben. Weer symbolisch voor Jezus, die in geen enkel opzicht gezondigd heeft als Mens.

U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud.

U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.

En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.

Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. (Ex. 12:5-9, HSV)

Wat opeens opvalt is dat het lam voor de uittocht uit Egypte, in zijn geheel opgegeten moest worden. Met zijn kop, poten en ingewanden. Weer zie ik dit symbolisch voor Jezus, die Zich geheel heeft overgegeven voor ons. Zo behoren wij ons ook geheel aan Hem te geven.


Verlost uit slavernij

Vrij direct na het feestmaal werd Jezus gevangen genomen, gegeseld en gekruisigd. Het offer dat Jezus heeft volbracht, geeft ons bevrijding uit de slavernij. Hij heeft als onze zonden op Zich genomen. Als een Lam werd Hij geslacht. Het Paaslam.

Zoals het Pesach werd gevierd om de bevrijding uit de slavernij van Egypte te vieren. Zo mogen wij nu Pasen vieren. Jezus heeft ons vrijgekocht van de zonde. Door Hem hebben wij eeuwig leven. Onder Zijn bloed (dat symbolisch aan de deurposten en bovendorpel werd gesmeerd) zijn wij veilig. Dan hebben wij eeuwig leven met Hem.

...Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.  (Hebr. 2:13-16, HSV)

Als we het offer van Jezus hebben aangenomen, hoeven we geen angst meer te hebben voor de dood.


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
16 dagen geleden

Dank je wel voor deze mooie bijbelstudie. Ik heb er van genoten. Ja ik wist het maar het is fijn dat iemand anders het zo eenvoudig uit kan leggen. Liefs van mij

Maak jouw eigen website met JouwWeb