De verzoeking

Gepubliceerd op 22 december 2023 om 23:09

Waarom werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn? Waarom moest Hij verzocht worden door de duivel? Verzoeking is actief iemand proberen tot zonde te verleiden. Als diegene daarop in gaat, dan wordt hij/zij tot zonde verleid. Help! Wat kun je doen als er wel op in bent gegaan? 


Door de Geest weggeleid

Nog nooit heb ik dit zo duidelijk gelezen als nu. Jezus werd door de Geest weggeleid naar de woestijn. Waarom? Om verzocht te worden door de duivel. Dat moest dus gebeuren. Waarom?

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Matt. 4:1, HSV)

Laat duidelijk zijn dat 'verzoeking' dus een actieve vorm is van verleiding is. Iemand verzoekt jou. Dat kan ook het internet zijn, waar iemand iets stuurt. Een beproeving is een situatie waarin je terecht kan komen zonder dat iemand je wil verleiden. Dit om het verschil aan te geven.


Hoe kun je verzocht worden?

Het gebeurt vaak op momenten dat we zwak zijn.

En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. (Matt. 4:2, HSV)

Jezus was een Mens van vlees en bloed. Hij voelde alles wat wij ook voelen. Zo kan Hij ook nu meevoelen in alles wat wij meemaken.

Op het moment van bovenstaande tekst was Hij zwak in Zijn menselijk lichaam. Hij had honger. De duivel greep zijn kans.

En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. (Matt. 4:3, HSV)

Bij jou kan de duivel bijvoorbeeld een filmpje op je scherm toveren met de melding: "Klik hier om te bekijken". Je van tevoren weet heel goed wat er gebeurt als je erop klikt. Je raakt verstrikt. Wat doe je nu?


Wat deed Jezus?

Jezus kwam met Gods Woord.

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Matt. 4:4, HSV)

Dat staat namelijk hier:

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. (Deut. 8:3, HSV)

Jezus was namelijk alleen met Gods woord bezig en niet met de zaken van deze wereld. Ken jij je bijbel? Dan kun je ook die verzoeking met Gods woord te lijf gaan.

Als de duivel jou dat plaatje via internet weer voorschotelt, dan zeg jij:

Er staat geschreven:

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen… (Kol. 3:5-6, HSV)

De duivel weet ook dat dat er staat. Hij is een dikke verliezer!


De duivel kent Gods woord ook

Bij de tweede keer valt het op dat de duivel Gods woord ook goed kent.

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. (Matt. 4:5-6, HSV)

Dat staat inderdaad hier:

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. (Ps. 91:11-12, HSV)

Maar hij maakt misbruik van Gods woord. Ook deze keer weerlegt Jezus deze verzoeking weer met Gods Woord.

Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. (Matt. 4:7, HSV)

En dat vinden we hier:

Gij zult den HEERE, uw God, niet verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa. (Deut. 6:16, SV)


Opnieuw

En voor de derde keer werd Jezus verzocht door de duivel. Dit is wel het toppunt.

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Matt. 4:8-9, HSV)

(Voor alle duidelijkheid zijn de koninkrijken van deze aarde nu nog van satan. Lees Daniël 2. Het allerlaatste koninkrijk zal Gods koninkrijk zijn dat alle koninkrijken zal verbrijzelen en de hele aarde zal vullen.)

En opnieuw wijst Jezus hem terecht met Gods woord:

Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God , zult u aanbidden en Hem alleen dienen. (Matt. 4:10, HSV)

Dat staat hier:

U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren. (Deut. 6:13, HSV)


De duivel verliet Hem tot een bepaalde tijd

Uit deze tekst blijkt ook dat de duivel het later zeker weer zal proberen.

En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. (Luk. 4:13, HSV)

Laten we dus waakzaam blijven en goed opletten naar welke stem wij luisteren.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (1 Petr. 5:8, HSV)


Help! Je bent erop ingegaan

Wij zijn in de woestijn. Deze wereld is een woestijn. Verleidingen liggen overal op de loer.

De vorige keer ben je misschien de mist ingegaan. Deze keer doe je dat niet! Luister naar Gods stem en verhard je hart niet. God ziet jouw worsteling. De duivel liegt dat je God niet meer onder ogen kunt komen.

Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. (Hebr. 3:7-8, HSV)

Bij God is vergeving. Daar wordt de duivel angstig van. Vraag dus vergeving en zondig niet meer. Je hemelse Vader wil graag naast je staan in je strijd.

Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. (Ps. 130:4, HSV)


Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. (Jak. 1:12, SV)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.