Ik verwacht U

Gepubliceerd op 27 mei 2021 om 16:51

Mijn laatste reis zal zijn naar de eeuwigheid. Jezus heeft beloofd dat Hij terugkomt en ik geloof dat Hij doet wat Hij belooft! Als Jezus terugkomt op de wolken ga ik met Hem mee! In een oogwenk ben ik bij Hem. Wat geweldig zal dat zijn om Hem te zien en om voor altijd bij Hem te zijn. Ik kan niet beschrijven hoe ik uit zie naar dat moment. U/ jij ook? Voor diegenen die Hem verwachten zal dat moment niet onverwachts komen. De bijbel spreekt er ook over dat Jezus voor de tweede keer zonder zonde gezien wordt door hen die Hem verwachten om eeuwig te leven. Ik verwacht Hem! Lees je mee? (Klik dan hieronder.)


Ik verwacht Hem

...zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. (Hebr. 9:28, HSV)

...terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2:13, HSV)

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus... (Fil. 3:20, HSV)

Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. (Daniël 12:12, HSV)

Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. (Ps. 25:3, HSV)

Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten. (Ps. 37:9, HSV)

Ik zal U voor eeuwig loven, om wat U gedaan hebt; ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed. (Ps. 52:11, HSV)


Samen opgenomen in de wolken

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. (Dan. 7:13, HSV)

Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til? Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. (Jes. 60:8-9, HSV)

...maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (Jes. 40:31, HSV)

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. (1 Thess. 4:13-18, HSV)

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, Amen! Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. (Openb. 1: 7-8, HSV)


De Heere heeft geduld

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. (2 Petr. 3:9-10, HSV)

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. (Jes. 30:18, HSV)

Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. (Hebr 10:13, HSV)

Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. (Hebr. 10:37, HSV)

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petr. 3:13, HSV)


Jezus zal verschijnen

Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien... (1 Tim. 6:13-15, HSV)

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Matt. 24: 30-31, HSV)

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:51-52, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like onze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs!

Reacties zijn heel erg welkom en werken heel bemoedigend voor mij! Hartelijk dank alvast daarvoor!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Esther
17 dagen geleden

Bedankt voor het delen van deze prachtige blog met Bijbelverwijzingen! Wat heerlijk dat we Hem mogen verwachten, dat we vol verlangen uit mogen zien naar Jezus terugkomst! Wat een geweldig toekomstperspectief!

Maak een Gratis Website met JouwWeb