De kroon van het leven

Gepubliceerd op 30 juni 2021 om 19:32

De bijbel spreekt over de kroon van het leven die we kunnen ontvangen. Wat betekent dit en hoe kunnen we die ontvangen? Wat zegt de bijbel erover? Weer een prachtige zoektocht in de bijbel voor mij. Lees je mee?


Hoe ontvangen we de kroon van het leven?

We leven in een tijd waarover in Openbaringen wordt gesproken. Johannes kreeg een visioen over het beest dat uit de afgrond zal opkomen en de heiligen (diegenen die in het boek des levens staan geschreven) geweld aan zal doen. Diegenen die samen met Jezus het beest zullen overwinnen (door de verdrukking heen) zullen de kroon des levens ontvangen. Het beest kan ons lichaam doden, maar onze ziel is veilig bij Hem, als wij Hem werkelijk liefhebben.

En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! (Openb. 15:2-3, HSV)

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. Jak. 1:12, HSV)

Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam. (Openb. 3:11-12, HSV)

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. (Openb. 2:10, HSV)


Een schitterende en sierlijke kroon

Ik lees hier dat de HEERE van de legermachten een schitterende kroon en een sierlijke krans zal zijn voor het overblijfsel van Zijn volk. Wat wordt bedoeld met het overblijfsel van Zijn volk? Ik lees door de bijbel heen dat dat diegenen zijn die de verzoeking hebben verdragen. Zij zijn geen valse leer nagevolgd, maar volgen het Lam Jezus waar Hij ook gaat.

Daarom zullen zij die Hem werkelijk liefhebben een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van onze God. Wat een geweldig vooruitzicht is dat! Ik hoop en bid dat ik het waard ben om dit te zijn!

Op die dag zal de HEERE van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken, en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. (Jes. 28:5-6, HSV)

De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij, maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, en uw land: getrouwde; want de HEERE verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jes. 62:2-5, HSV)

Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn volk, want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land... (Zach. 9:16, HSV)


Krans der heerlijkheid en van de rechtvaardigheid

Wat mooi om deze teksten eens onder elkaar te zetten. Heel verrassend deze bijbelstudie. Ik kom teksten tegen die ik niet eerder zo had gelezen.

Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. (2 Tim. 4:8, HSV)

Als we de wedloop lopen die voor ons ligt waar Paulus over spreekt dan zullen we een krans ontvangen die niet kan vergaan. Een onvergankelijke krans. Dankbaar ben ik, onze erfenis: Het eeuwige leven met Hem.

En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. (1 Kor. 10:25, HSV)


Een wedloop met een krans als beloning

En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen (Letterlijk: niet wettig gestreden heeft). De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. (2 Tim. 2:5-6, HSV)

Helemaal bovenaan mijn blog lezen we ook dat onze krans ons kan worden ontnomen. Paulus schrijft hier als voorbeeld dat als iemand aan een wedstrijd deelneemt, diegene zich ook aan de spelregels moet houden. Hieronder noemt hij het leven met de Heer een wedloop. Als we Zijn geboden houden (de twee geboden die alles omvatten en die de Here Jezus ons heeft gegeven) dan zullen we de kroon van het leven ontvangen.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt...(Hebr. 12:1, HSV)

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Gal. 5:14, HSV)

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. (Marc. 12:29-31, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like onze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Alvast hartelijk dank voor jouw/ uw reactie. Deze wordt zeer gewaardeerd!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.