De boom van goed en kwaad

Gepubliceerd op 21 juli 2021 om 17:45

Voordat je dit blog leest, raad ik je aan om eerst één van mijn vorige blogs 'bomen als mensen' te lezen. Dit blog is daar namelijk een vervolg op. Ik stuitte, door bijbelstudie te doen met een andere zuster, op een profetie van Ezechiël over de boom van goed en kwaad (satan) en hoe deze nog steeds actueel is. Alle bomen (koningen/ mensen) zullen uiteindelijk zien wie ze werkelijk hebben gediend.

Het beeld van satan (de antichrist) zal zeer binnenkort op aarde verschijnen.  Veel tekenen verwijzen naar zijn komst. De wereld is klaar voor de zogenaamde oplossing, voor alle wereldproblematiek, die hij gaat bieden. Jezus is het Beeld van God en satan imiteert Hem in alles. Alle godsdiensten verwachten een soort 'messias' terug en zullen de antichrist gaan erkennen als diegene die een oplossing heeft voor alle wereldproblematiek, helaas ook veel christenen zegt de bijbel. Laten we wakker en waakzaam zijn en blijven. De vijf wijze en dwaze maagden sliepen allemaal hè! Ik hoop je te mogen inspireren met deze teksten.


De boom van goed en kwaad

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. (Gen. 2:9, HSV)

We lezen dus dat in de schaduw van die boom van goed en kwaad (beeld van satan) veel volken woonden/ wonen). Even later lezen we dat zijn hart zich verhief vanwege zijn hoogte. Zijn kruin stak tot in de wolken (ik moet hierbij ook denken aan de toren van Babel). En lezen we ergens anders in de bijbel ook niet hierover..? Ook in Daniël 4 lezen we over die boom. In deze droom moest deze koning Nebukadnezar voorstellen. Hij was de koning van Babel en kreeg een aantal jaren het hart van een dier omdat hij hoogmoedig was. Een bizar verhaal vind ik het. Lees het maar eens. Maar nu even verder over die boom van goed en kwaad...

Alle vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Alle dieren van het veld wierpen hun jongen onder zijn twijgen. In zijn schaduw woonden zij allen, vele volken. Hij was mooi vanwege zijn grootte, vanwege de lengte van zijn takken, want zijn wortels reikten tot aan veel water.

De ceders in de hof van God evenaarden hem niet. De cipressen waren niet te vergelijken met zijn takken. De platanen waren niet als zijn twijgen. Geen enkele boom in de hof van God was met hem te vergelijken in zijn schoonheid.

Ik had hem zo mooi gemaakt met zijn vele takken, dat alle bomen van Eden hem benijdden, daar in de hof van God.

Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u zo hoog van stam geworden bent dat die zijn kruin tot in de wolken stak, en zijn hart zich vanwege zijn hoogte verhief, daarom gaf Ik hem in de hand van een heerser van de heidenvolken, die met hem zou doen overeenkomstig zijn goddeloosheid. Ik verdreef hem. (Ezech. 31:6-11, HSV)


U zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren (engelen)

Op dit moment is satan actief in de geestelijke wereld. Het duurt niet lang meer dat hij zich op aarde zal openbaren als de antichrist (zijn beeld). Jezus is het Beeld van God en satan imiteert Hem in alles. Zo zal zijn beeld straks op de aarde verschijnen en net doen of hij de beloofde Messias is. Eerst zal hij de volken verleiden en dan zullen zijn kwade bedoelingen volledig openbaar gemaakt worden. Babel (het rijk van satan) zal vernietigd worden. Ze zullen samen in het diepst van de kuil/ het rijk van de dood neergestort worden.

Met wie bent u dus in luister en grootheid te vergelijken onder de bomen van Eden? U zult met de bomen van Eden in de onderste plaatsen van de aarde neergestort worden. (Ezech. 31:18a, HSV)

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!

En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.(Ps. 48:3/ geestelijke berg Sion, verzameling van alle heiligen/ volgelingen van Jezus)

Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!

Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?  (Jes. 14:12-17, HSV)


U was in Eden, de hof van God

Ja, satan was zo'n volmaakte cherub. Hoe kan een cherub zo diep vallen? Hier zien we dat engelen ook een vrije wil hebben, net als wij mensen. Geld is de wortel van al het kwaad. Tijdens het handelen met de volken werd hij (satan) hoogmoedig. We kennen allemaal het spreekwoord: 'hoogmoed komt ten val'. Dat wordt hieronder wel heel duidelijk gemaakt.

Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE:

U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God.

Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld.

U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.

Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.

Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken.

Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. (Ezech. 28:12-19, HSV)

...en zeg tegen Tyrus, dat zetelt bij de toegangen naar de zee, dat met de volken handeldrijft in veel kustlanden: Zo zegt de Heere HEERE: Tyrus, ú hebt gezegd: Ik ben volmaakt in schoonheid. Uw grenzen liggen in het hart van de zeeën. Zij die u bouwden, maakten uw schoonheid volkomen. (Ezech. 27:3-4, HSV)


De antichrist

Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. (1 Joh. 2:18, HSV)

Het zal een koning zijn. Alle godsdiensten verwachten een koning/ messias. Een koning die de hele wereld zal regeren. Één religie, één regering. Laten wij onze ogen gericht houden op KONING JEZUS!

Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. (Dan. 11:36, HSV)

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. (Dan. 7:25, HSV)

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. (2 Thess. 2:1-4, HSV)


Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. (Matt. 25:5, HSV)

Blijf je wakker en blijf je Hem JEZUS CHRISTUS ook verwachten? Ook als Zijn komst later is dan je hebt gedacht of je is verteld? De vijf dwaze en wijze maagden sliepen allemaal! Alleen hadden de wijze maagden wel genoeg olie (van de Heilige Geest) in hun lamp en reserveolie daarbij.

Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. (Matt. 24:23-28, HSV)


Waar het dode lichaam is zullen de gieren zich verzamelen

Het lichaam van Christus (de gemeente) is levend door Gods Geest. Blijven we met onze geest op Hem gericht en volbrengen we de wedloop die voor ons ligt? Anders liggen de gieren (satan met zijn demonen) op de loer om ons in slaap te brengen/ te betoveren zodat we niet meer wakker zijn voor de komst van Jezus! Er staan ook teksten in de bijbel waarin staat dat satan als slang bijt en de mensen door dit gif betovert zodat ze niet meer scherp zien.

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. (1 Tim. 4:1, HSV)

Maar boven dit alles heeft God alle controle. Hij weet wie rechtvaardig is en Hem zoekt en zich niet laat betoveren! Ik ga weer verder met bijbelstudie. Er staan nog zoveel interessante bijbelteksten in! Misschien ga ik hier nog wel verder mee in een volgend blog. Broeders en zusters de tijd dringt! Lees in de bijbel en onderzoek!


Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. (Matt. 23:8, HSV)

De ene keer een praktisch dan weer een verdiepend onderwerp. Hopelijk mag ik je daarmee inspireren om ook zelf op onderzoek uit te gaan in de bijbel onder leiding van Gods Heilige Geest en dat dit tot uitwerking mag komen in onze levenswandel. Dat laatste is het allerbelangrijkste. We kunnen het evangelie verkondigen, maar als dat niet zichtbaar is in ons eigen leven dan heeft het geen nut.

En laat alléén Jezus onze Meester zijn en dat alléén Hij ons mag onderwijzen! Hij is het Levende Woord.


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Bedankt voor de reacties die ik ontvang! Deze werken bemoedigend voor mij!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Marten Dek
2 maanden geleden

Sabbat van God of de zondag van Rome.