Van prooi tot levende hoop

Gepubliceerd op 25 juli 2021 om 13:52

Zodra de mens door God geschapen werd, was de slang (duivel) er al heel snel bij om de mens te verleiden en verdraaide, op zijn slinkse manier, de waarheid. De vreugde van Adam en Eva was maar van hele korte duur. Één verkeerde keuze met drastische gevolgen voor heel de mensheid. Bizar eigenlijk hè? Gelukkig is het mogelijk om nieuw leven te ontvangen en de oude mens af te leggen.

Waarom heeft de slang, die nog steeds realiteit is,  eigenlijk een gespleten tong vroeg ik me af? Welke tactieken kan hij daarmee inzetten om zijn prooi te kunnen overmeesteren? Ik heb nu nog geen idee waar mijn bijbelonderzoek langs gaat en eindigt. Ben je ook benieuwd? Lees dan met me mee.


De slang

De slang komt als eerste in genesis voor als beeld voor de duivel. In de hof van Eden verleidt hij de mens tot het eten van de boom van goed en kwaad. In onderstaande tekst komt naar voren dat hij het LISTIGSTE dier is op het veld dat de HEERE God heeft gemaakt. Met deze sluwheid probeert hij de mens te verleiden.

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. (Gen. 3:1-3, HSV)
(Gen. 3:1, HSV)


Verdraaide waarheid

Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan DIE DE WAARHEID VERDRAAIEN om de discipelen weg te trekken achter zich aan. (Han. 20:29-30, HSV)

Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. (2 Kor. 11:3, HSV)

Dit zei Jezus tegen de farizeeën en de schriftgeleerden die de duivel dienden:

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. (Joh. 8:44, HSV)

Bij mensenmoordenaar in bovenstaande tekst moest ik denken dat wij uit stof gemaakt zijn en dat God zegt dat de satan stof (mensen) zal eten alle dagen van zijn leven. Mensen die zichzelf als prooi aan hem hebben overgeleverd.

Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en STOF ZULT U ETEN, al de dagen van uw leven. (Gen. 3:14, HSV)


Van gespleten tong tot prooi

Zo weet de duivel ook waar hij zijn prooi moet zoeken. Waar het dode lichaam is verzamelen zich de gieren. Het dode lichaam dat zijn de volgelingen van satan. Het lichaam (de gemeente) van Jezus is geestelijk levend gemaakt door Gods Geest!

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6, HSV)

Voor de duivel wordt net als voor God ook de gier/ arend in beeldspraak gebruikt om zijn eigenschappen aan te geven.

Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. (Matt. 24:2, HSV)

Is het op uw bevel dat de arend zich verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt? Hij woont en overnacht in de rots, op de punt van een rots, een vesting. Daarvandaan speurt hij naar voedsel; zijn ogen zien van veraf. Zijn jongen slurpen bloed; en waar dodelijk gewonden liggen, daar is hij. (Job 39:30-33, HSV)

Maar zoals de duivel op zijn prooi jaagt (een mens) zal zijn lichaam (koninkrijk/ troon) opgegeten worden door de vogels en de dieren. God heeft alle macht en rekent uiteindelijk volledig af met het kwaad!

De HEERE zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. Uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht en voor de dieren op de aarde, en niemand zal ze schrik aanjagen. (Deut. 28:25-26, HSV)


De god van deze eeuw

De slang/ duivel wordt ook wel god van deze eeuw genoemd en er staat dat hij gedachten verblindt. Weer een eigenschap van de slang. De slang zei tegen Adam en Eva dat ze als goden zullen zijn (staat in de King James vertaling), kennende goed en kwaad. Dat klopte ook. Als de mens zich niet onderwerpt aan de Enige Almachtige God is hij zelf als god (ego). Dan heeft hij in feite alleen zichzelf lief. Weer die verdraaide waarheid.

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. (2 Kor. 4:4, HSV)

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. (2 Tim. 3:1-5a, HSV)


Wat doet het gif van de slang?

Als we het verdraaide evangelie van de slang (de duivel) dat ons wordt verteld, opsparen en niet laten varen, dan zal dit dodelijke voedsel onze ingewanden veranderen. Het gif van adders zal dan in ons binnenste zijn en het zal ons veranderen.

Als het kwaad in zijn mond zoet is, als hij dat verbergt onder zijn tong, als hij dat spaart en het niet laat varen, maar het tegen zijn gehemelte blijft houden, dan zal zijn voedsel in zijn ingewanden veranderen; gif van adders zal het in zijn binnenste zijn. (Job 20:12-14, HSV)


Naakt voor God

De vreugde van Adam en Eva was maar van zeer korte duur. Direct daarna beseften ze dat ze naakt voor God stonden, maar er was op dat moment geen weg meer terug. Ze werden verdreven uit Gods hof. Als we oprecht zijn dan opent God onze ogen en laat ons zien dat we zonder Hem NAAKT zijn! Zonder Hem zijn we onbeschermd. Lees mijn vorige blog, waarin dat nog verder wordt uitgediept.

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. (Gen. 3:7, HSV)

God OPENDE HUN OGEN voor de ZONDE en Adam en Eva bemerkten opeens dat zij NAAKT waren. Ook mooi om over na te denken! Een letterlijke eye-opener ;)

En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. EN HIJ ZEI: WIE HEEFT U VERTELT DAT U NAAKT BENT? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? (Gen. 3:10-11, HSV)


Hij deed ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop

Gelukkig is er een oplossing! Jezus (de Boom des Levens) heeft redding gebracht voor alle mensen stierf en weer opstond uit de dood. Het voorhangsel scheurde (de wet/ vlees). Als we van Hem (het Brood des Levens) eten zullen we eeuwig leven hebben. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Jezus overwon de dood! Halleluja! Toen Hij stierf gingen de graven open. Hij heeft de doden het evangelie verkondigd, zodat ook zij, die nog onder de wet waren gestorven, Jezus konden aannemen. (1 Petr. 4:6)

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebr. 10:19-23, HSV)

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. (1 Petr. 1:3-4, HSV)

Door Jezus zijn we meer dan overwinnaars over alle machten van de duisternis. Als Hij in ons woont heeft de duivel geen macht over ons, maar hij blijft een verleider die altijd op de loer ligt om zwakke plekken in de wapenrusting te vinden die we aan mogen trekken. (Efeze 6)

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Rom. 8:37, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Bedankt voor jullie fijne reacties! Die worden heel erg gewaardeerd! Gods zegen toegewenst!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb