Een bijzondere droom

Gepubliceerd op 29 juli 2021 om 12:24

Ze zag de opname. Een wolk... plotseling een heel fel licht... we werden opgenomen en toen werd ze wakker. Wat een bijzondere droom had onze jongste dochter van negen. Ze vertelde hele bijzondere gebeurtenissen die ook in de bijbel voorkomen. Eigenlijk hebben we het er voor ons gevoel helemaal niet zoveel over. Ze bleef maar vertellen... heel bemoedigend.. ook al weten we dat er nog veel moet gebeuren voor het daadwerkelijk zover is. De bijbel geeft de volgorde duidelijk aan, maar toch komt het door zo'n droom allemaal heel dichtbij. Gelukkig is er nog tijd... God wil graag dat iedereen tot bekering komt! Ben je benieuwd naar de droom? Lees dan verder.


Ze zag de opname

...want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Matt. 24:27, HSV)

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Matt. 24:30-31, HSV)

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Cor. 15:52, HSV)

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Openb. 1:7, HSV)

Ze zag de opname. Een heel snel fel licht, we werden opgenomen en toen werd ze wakker. Ze vertelde dat ze een wolk had gezien met een licht en die beschermde ons en diegenen die Jezus volgden. Ze zag dat eerst de oudste mensen werden opgenomen... eerst Adam en Eva, toen Abraham en toen... zag ze Mozes... Ze zag dat de andere mensen die niet meegingen zo bang waren dat ze aan het graven waren om zich in te verstoppen. Ook waren sommige mensen zich aan het beschilderen in kleuren van de natuur om maar niet op te vallen. Het was haar heel duidelijk, dat de mensen, die niet opgenomen werden bij de wederkomst van de Here Jezus, heel erg bang waren.

Één heel duister persoon, de antichrist zei ze, was ook heel erg bang en kon niets meer uitrichten. Het was haar duidelijk dat deze heel veel macht had. Militairen met geweren konden niets meer uitrichten zag ze. Iedereen verstopte zich onder struiken en bomen. Ze had ook een hele rij schapen gezien die langs een ravijn werden geleid door mannen op paarden. De mannen vielen in het ravijn en de paarden en de schapen niet. Toen zag ze een kleuter bij een slang en de slang deed helemaal niets. Ook zag ze allemaal wilde dieren, maar die waren allemaal lief. Wat een bijzondere droom!


Bergen val op ons

Bij de grote angst van de mensen die niet werden opgenomen moest ik allereerst denken aan deze tekst.

En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? (Openb. 6:16-17, HSV)


Bedekking

Bij de mensen die zich wilden schilderen in de kleuren van de natuur moest ik denken aan de naaktheid van Adam en Eva. Zij probeerden zich te bedekken met bladeren tegen Gods almacht. Het hielp allemaal niets. Toch werden ze verdreven uit de hof van Eden.

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. (Gen. 3:7-8, HSV)


De antichrist

In onderstaand tekstgedeelte lezen we heel duidelijk dat de dag dat Jezus terugkomt niet zal zijn voordat de antichrist geopenbaard zal zijn. Antichrist betekent TEGEN CHRISTUS. In openbaring lezen we ook over de duidelijke verering en aanbidding van het beest en over wie zijn TEKEN (zeshonderd zesenzestig) gaat aannemen. Het zal heel duidelijk moeten zijn wie dit gaan doen en wie niet VOORDAT Jezus terugkomt!

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. WANT DIE DAG KOMT NIET, TENZIJ EERST DE AFVAL GEKOMEN IS EN DE MENS VAN DE WETTELOOSHEID, DE ZOON VAN HET VERDERF, GEOPENBAARD IS, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of ALS GOD VEREERD WORDT, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, EN ZOU MAKEN DAT ALLEN DIE HET BEELD VAN HET BEEST NIET ZOUDEN AANBIDDEN, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, EN HET MAAKT DAT NIEMAND KAN KOPEN OF VERKOPEN, BEHALVE HIJ DIE DAT MERKTEKEN HEEFT, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij HET GETAL VAN HET BEEST berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is ZESHONDERDZESENZESTIG. Openb. 13:15-18, HSV)


De verloren schapen misleid door de herders

Bij het horen over de herders die de schapen langs ravijnen leidden moest ik denken aan deze teksten. Mensen die misleidt zijn door religieuze leiders. De mogelijkheid tot ontvluchten gaat voor hen verloren lezen we hier. Tenminste als ze tot op de laatste dag met deze misleiding zijn doorgegaan en geen vergeving hebben gevraagd. Tot aan de dag dat Jezus komt is er nog hoop en redding! Maar op het moment van onderstaande tekst is redding niet meer mogelijk!

Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun herders hadden hen misleid, hen naar de bergen geleid. Zij gingen van berg naar heuvel. Zij vergaten hun rustplaats. (Jer. 50:6, HSV)

De mogelijkheid tot ontvluchten voor de herders gaat verloren, de mogelijkheid tot ontkoming voor de gebieders van de kudde. (Jer. 25:35, HSV)


De doden zullen eerst opstaan

Toen ze zei dat ze eerst zag dat de oudste mensen werden opgenomen moesten we eraan denken dat de doden eerst zullen opstaan.

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.

En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. (Thess. :15-18, HSV)

Wat een geweldig vooruitzicht! Ik zie uit naar Zijn komst! U/ jij ook?


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
2 maanden geleden

Indrukwekkend!

Benjamin Sprangers
2 maanden geleden

Bedankt voor het delen, indrukwekkend en Bijbels heel normaal, je ziet het gelukkig steeds vaker gebeuren:

Hand 2:17: En het zou zijn in de laatste dagen zegt God, dat ik zal uitstorten Mijn Geest over alle vlees, uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jongeren visioenen zien en uw ouderen dromen dromen.

Alleen wou ik u er nog op wijzen dat Anti-christ niet tegen Christus betekent, het woord anti komt uit de griekse grondtext en betekende oorspronkelijk: "In plaats van" ;)

Maak een Gratis Website met JouwWeb