Geboren uit zaad dat nooit vergaat

Gepubliceerd op 29 augustus 2021 om 16:06

Hoe worden we geboren uit zaad dat nooit vergaat? We zijn eerst natuurlijk verwekt door onze ouders. Dat is al een groot wonder. Maar de bijbel spreekt erover dat we nog een keer geboren kunnen worden. Niet hier op aarde, maar in de geestelijke wereld.

Zodra we zelfdenkende individuen zijn geworden die zelf keuzes kunnen maken komt het moment dat we onze positie moeten gaan bepalen in de geestelijke wereld. Geen keuze is ook een keuze. We kiezen van wie wij een kind willen zijn en wie onze leermeester is. Deze keuze hebben wij gekregen door Jezus Die graag Middelaar wil zijn tussen God en de mens. Door het aannemen van Zijn offer en Hem te erkennen als onze Heer hebben wij toegang tot de hemelse Vader. Jezus heeft de weg vrijgemaakt.

En hoe herkennen we kinderen van God? Is dit door middel van de kerk waar iemand naartoe gaat? Wat zegt de bijbel hierover? Lees je mee?


Geboren uit onvergankelijk zaad

Als we uit onvergankelijk zaad geboren zijn dan hebben we God tot onze Vader. Dan hebben we eeuwig leven en staat onze naam geschreven in het boek des levens.

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petr. 1:23, HSV)

We zijn natuurlijk eerst verwekt door onze ouders en worden dan geboren op deze aarde. We zijn als kind eerst geestelijk geheiligd in onze ouders en dan komt het moment dat we zelf kunnen nadenken en keuzes kunnen maken. We moeten dan onze positie gaan bepalen in de geestelijk wereld. Wie is onze leermeester? Lees de tekst onderbouwende bijbelteksten hieronder.

Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. (Matt. 23:8, HSV)

Als we uit God geboren zijn kunnen we alléén Hem dienen. Twee heren dienen gaat niet samen.

Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. (Luk. 16:13, HSV)

Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. (1 Kor. 7:14, HSV)

Als we als kind van God afdwalen dan krijgt de boze vat op ons. We zijn dan ook steeds minder als kind van God te herkennen aan onze vruchten.

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. (1 Joh. 5:18, HSV)


Hoe herkennen we kinderen van God?

Kinderen van God zijn eraan te herkennen dat zij niet zondigen. Hieronder kunnen we lezen dat een kind van God niet meer kan zondigen, omdat Gods Geest, die dan in diegene woont hem/ haar erop wijst dat hetgeen wat hij/ zij doet tegen Gods wil ingaat. Het gaat dus steeds om luisteren naar Zijn stem. Als we Gods Geest (blijven) negeren dan gaan we als plant verdorren. Dat is wat zonde doet met ons als mens.

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. (1 Joh. 3:7-10, HSV)

Johannes noemde mensen die na hun bekering geen vrucht gingen dragen, broedsel van de slang. Zij dachten dat de doop hen kon behouden. Nee de doop alléén is geen zekerheid tot onze behoudenis. In onderstaande tekst kunnen we heel duidelijk lezen dat het allereerst gaat om bekering en door in overeenstemming hiermee vrucht te dragen.

Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. (Luk. 3:8, HSV)

Ook Jezus noemt hen die geen vruchtdragen broedsel van de slang.

Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. (Matt. 11:33-35, HSV)

Onderstaande tekst gaat over het volk Israël, maar kunnen we dit ook niet op een individueel mens betrekken? Als er alleen maar bladeren aan ons als boom groeien en geen vruchten, dan verdorren wij. Dit betekent dat er van ons geloof steeds minder overblijft. We zijn dan een prooi van de vijand geworden.

En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. (Matt. 21:19, HSV)


Wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente

Paulus, zelf een farizeeër geweest benoemt dat hij de wetten nauwkeurig opvolgde maar in de praktijk een vervolger was van de gemeente van Christus.

Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. (Fil. 3:4-6, HSV)

Paulus hield de Sabbat, deed zijn gebeden, maar zijn leven was dus het tegenovergestelde. Geloof zonder werken is dood, zegt Paulus en hij wist als geen ander wat het is om onder de wet te leven, die niet naar het eeuwige leven leidt. Gelukkig begon hij op wonderlijke wijze een nieuw leven met Jezus. Jezus riep Hem zoals Jezus ons vandaag roept. Een mens hoeft geen zaad van de slang te blijven. God wil dat iedereen tot bekering komt.

Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. (Jak. 2:26, HSV)

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:13-14, HSV)


De vijand zaait onkruid

Hier kunnen we lezen dat de vijand onkruid (zaad van de slang) tussen het zaad heeft gezaaid. Het is nog niet de tijd om het onkruid eruit te trekken. Het moet samen met de tarwe (kinderen van God) opgroeien. In de oogsttijd wordt het onkruid verzameld en zal uiteindelijk verbrand worden. In een ander blog staat dit verder uitgewerkt met bijbelteksten.

Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan?Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. (Matt. 13:25-30, HSV)


Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood

Als we ons leven in Gods handen leggen door Jezus dan leggen wij ons oude leven af en worden een nieuw mens.

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, in de gelijkmaking van Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.

Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. (Rom. 6:5-14, HSV)


Kies voor u heden wie u zult dienen

Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (Joz. 24:15, HSV)


Gebed tot bekering

Here Jezus wilt u alleen Heer worden van mijn leven? Ik geloof en belijdt dat u de Enige Weg bent tot de Hemelse Vader. Ik leg mijn leven in Uw handen. Al mijn lasten/ angsten en zonden leg ik voor U neer. Wilt U ze wegnemen? Wilt u met Uw Geest in mij komen wonen? Wilt u mij laten zien welke weg ik moet gaan in mijn leven? Wilt u mensen op mijn pad brengen die ook in U geloven, zodat we elkaar mogen bemoedigen en ondersteunen in het geloof en samen geestelijk mogen groeien en vruchtdragen?

Amen.


Jezus zegt:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:28-30, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Je reactie wordt erg gewaardeerd. Bedankt alvast en Gods Zegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
2 maanden geleden

Een goede Bijbelstudie! Bedankt.