Je geld of je leven

Gepubliceerd op 2 september 2021 om 22:40

Ja een pot met geld met een plantje erin. Wat zou dat nu te betekenen hebben? Wie is die plant en waar staat dat geld voor? Ik kwam op dit onderwerp doordat ik las dat Jozua tegen de Israëlieten zei dat ze pas echt een getuige waren als ze hun vreemde goden uit het midden wegdeden.

Er zijn verschillende goden (die allemaal de wortel van het kwaad hebben), maar de mammon is wel de ergste. Draait de hele wereld niet om geld en macht? Ik heb de betekenis eens opgezocht. Heel interessant.

De Israëlieten werden voor een hele duidelijke keuze geplaatst. God is een jaloers God en Hij duldt geen andere goden naast Hem.

We zullen straks voor een hele duidelijke keuze komen te staan. Hoe groot is ons vertrouwen op God? Durven we echt ALLES van Hem te verwachten? Ook als we zonder acceptatie van iets op of in ons lichaam straks niet meer kunnen kopen en verkopen? De bijbel is hier echt heel erg duidelijk over.

Als we het beest samen met Jezus overwinnen dan zullen we eeuwig leven ontvangen met Hem! Klik op de link om verder te lezen.


U bent getuigen voor uzelf dat ú voor u de HEERE gekozen het om Hem te dienen

De Israëlieten kregen een opdracht. Ze moesten zaken opruimen in hun leven in overeenstemming met hun getuigenis. De goden die zij hadden kunnen in ons leven weer andere goden zijn. De bijbel spreekt bijvoorbeeld over de mammon (het geld). Wat zou er nog tussen God en ons in kunnen staan? Staat Hij op de eerste plaats van ons leven? Als Jezus terugkomt, zijn we dan bereid om álles achter te laten?

Jozua zei tegen het volk:

U bent getuigen voor uzelf dat ú voor u de HEERE gekozen hebt om Hem te dienen. En zij zeiden: Wij zijn getuigen. Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de HEERE, de God van Israël. Het volk zei tegen Jozua: Wij zullen de HEERE, onze God, dienen en wij zullen Zijn stem gehoorzamen. (Joz. 24:22-24, HSV)

Dus pas als we deze zaken hebben opgeruimd kunnen we met ons leven laten zien dat we Jezus volgen. En dàn komt ons getuigenis werkelijk aan bij die ander.


De mammon

Er worden veel afgoden van genoemd in de bijbel, maar de god 'mammon' is wel één van de ergste. Ik zocht de betekenis op:

Mammon betekent geld, zekerheid, vermogen. Mammon maakt namelijk aanspraak op de goddelijke troon. Het is een afgod.

Hoeveel ellende is er in de wereld vanwege geld? De hele wereld draait om macht en geld. Geldzucht is de wortel van al het kwaad.

Het is het grootste machtsmiddel waarmee iemand zich kan laten binden aan de duivel.

Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. (Luk. 16:13, HSV)

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. (1 Tim. 6:10, HSV)

Beter is het om weinig geld te hebben en dichtbij de Heer te leven, dan een grote schat te hebben verzameld op aarde en daarbij in verwarring te zijn. God zorgt niet voor verwarring. Laat dat duidelijk zijn.

Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat met verwarring erbij. (Spr. 15:16, HSV)

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Matt. 6:19-20, HSV)


Niet meer kunnen kopen en verkopen zonder dit teken

Het is fijn om het goed te hebben, maar laten we allemaal beseffen dat het leven hier van tijdelijke aard is. Als we het volgende lezen wat nog gaat gebeuren, dan zullen we een duidelijke keuze moeten maken...! En ik geloof dat dat niet lang meer gaat duren voordat dat moment aanbreekt. Het is goed mogelijk dat het gaat om een chip in de vorm van een rijstkorrel die één moet worden met ons lichaam die alle informatie bevat die de wereld over ons moet weten. Als we deze nemen dan nemen we definitief afscheid van God. Het is dan niet meer mogelijk om tot Hem te komen. Het staat er heel duidelijk geschreven.

En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (Openb. 13:14-18, HSV)


Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt

Als we het kunnen kopen en verkopen boven God stellen en ervoor kiezen om het merkteken te nemen, dan zullen we dag en nacht geen rust meer hebben. Op de plek van het teken zal een kwaadaardige en schadelijke zweer komen en uiteindelijk zullen deze mensen gepijnigd worden in vuur en zwavel. Dit is een hele duidelijke keuze. Iedereen die wakker en waakzaam is zal het weten. De bijbel is er heel duidelijk over. Het is echt geen beeldspraak en het zijn niet mijn woorden, maar Gods woorden! We weten allemaal dat er in veel landen steeds minder mogelijk is zonder die 'prikjes'. Zouden deze een wegbereider kunnen zijn voor het genoemde teken?

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. (Openb. 14:9-11, HSV)

En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. (Openb. 16:2, HSV)


De overwinnaars van het beest

Wat geweldig als we overwinnaars zijn en GOD BOVEN ALLES stellen! Halleluja! Prijs de Heer! Hou vol en zie wat we in het vooruitzicht hebben!

En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. (Openb. 15:2, HSV)

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. (Openb. 20:4, HSV)

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. (Openb. 2:17, HSV)

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. (Openb. 3:21, HSV)

Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. (Openb. 3:5, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Bedankt voor jullie reacties!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb