Op de proef gesteld

Gepubliceerd op 26 augustus 2021 om 15:07

Een man Gods brengt het woord van de HEERE en wat hij zegt gebeurt. Het altaar scheurt. Hierna gaat de man Gods weer terug met de opdracht een andere weg terug te nemen en om in die plaats geen water en brood te eten.

Een oude profeet hoort van zijn zoon wat er gebeurd is en gaat de man Gods achterna. Hij nodigt de man Gods uit om met hem mee terug wil gaan om te eten bij hem thuis. De man Gods zegt wat God hem heeft opgedragen.

Vervolgens zegt de oude profeet dat hij een ander woord van God heeft ontvangen en dat de man Gods wel met hem mee mag en water er brood bij hem mag eten. Wat denk je? Zou God zijn plan opeens veranderen? En doet de man Gods wat de profeet hem vertelt? Lees maar verder...


Door het woord van de HEERE door een man Gods gesproken scheurt een altaar.

En zie, er kwam een man Gods door het woord van de HEERE uit Juda naar Bethel, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om een reukoffer te brengen.

Hij riep tot het altaar, door het woord van de HEERE, en zei: Altaar, altaar, zo zegt de HEERE:

Zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogten offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden.

Op die dag gaf hij een teken: Dit is het teken, waarvan de HEERE heeft gesproken: Zie het altaar zal scheuren en de as die erop ligt, zal eraf storten.

En het gebeurde, toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte en zei: Grijp hem! Maar zijn hand, die hij tegen hem had uitgestrekt, verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken.

En het altaar scheurde, en de as stortte van het altaar af, overeenkomstig het teken dat de man Gods door het woord van de HEERE had gegeven.

Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods:
Tracht toch het aangezicht van de HEERE uw God gunstig te stemmen, en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden!

Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor.


De eerste verleiding door de uitnodiging van de koning met belofte van een geschenk

Zo werkt die duivel hè... met kadootjes... Er zit zo'n boodschap in dit verhaal... maar deze keer trapt de man Gods er niet in.. gelukkig maar...

En de koning sprak tot de man Gods: Kom met mij mee naar huis, en kom op krachten. Dan zal ik u een geschenk geven.

Maar de man Gods zei tegen de koning:

Al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan, en ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken.

Want zo heeft de HEERE mij door Zijn woord geboden: U mag geen brood eten of water drinken, en u mag niet terugkeren via de weg waarlangs u gegaan bent.

Zo ging hij langs een andere weg, en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was.


De oude profeet reist de man Gods achterna

In eerste instantie blijft de man Gods bij Gods Woord.

Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Zijn zoon kwam en vertelde hem alles wat de man Gods die dag in Bethel had gedaan, met de woorden die hij tot de koning had gesproken. Zij vertelden die aan hun vader.

Hun vader sprak tot hen: Welke weg is hij gegaan? Zijn zonen hadden de weg gezien waarlangs de man Gods die uit Juda kwam, gegaan was. Toen zei hij tegen zijn zonen: Zadel de ezel voor mij. En zij zadelden de ezel voor hem, en hij reed erop weg.

Hij ging de man Gods achterna, en trof hem aan, zittend onder een eik. Hij zei tegen hem: Bent u de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij zei: Dat ben ik.

Toen zei hij tegen hem: Kom met mij mee naar huis en eet brood. Maar hij zei: Ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats.

Want door het woord van de HEERE is een woord tot mij gekomen: U mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waarlangs u al gegaan bent.


Toen keerde hij met hem terug, at brood in zijn huis en dronk water

Hij zei tegen hem:

Ik ben ook een profeet, zoals u, en een engel heeft door het woord van de HEERE tot mij gesproken: Laat hem met u terugkeren naar uw huis, en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem.

Toen keerde hij met hem terug, at brood in zijn huis en dronk water.

Wat een leugenaar! Net als de verleiding in het paradijs. Altijd hetzelfde liedje. Hoe kan het dat de man Gods er zomaar intrapt. Waarom bidt hij niet eerst tot God of het juist is wat de oude profeet tegen hem zegt? Adam en Eva vroegen ook niet eerst aan God of het waar was wat de slang zei. Waarom bidden zoveel mensen niet tot God wat de waarheid is en gaan ze zomaar mee met een valse dwaalleer?


Het woord van de HEERE kwam tot de profeet

De man Gods werd dus zwaar op de proef gesteld en heeft de proef niet doorstaan. Wat nu? Gelukkig is Jezus voor ons gestorven en weer opgestaan en is Hij onze Middelaar. Ook de mensen in het Oude Testament (en deze man Gods) hebben Hem kunnen aannemen tijdens de drie dagen dat Jezus in het dodenrijk was. We kunnen in dit leven altijd weer bij Hem terugkomen, ook na verleiding. Juist daarna. Als wij onze zonden belijden vergeeft Jezus deze veelvuldig!

En het gebeurde, toen zij aan tafel zaten, dat het woord van de HEERE tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren.

Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: Zo zegt de HEERE: Omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de HEERE, en het gebod dat de HEERE uw God u geboden had, niet in acht genomen hebt,

maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan Hij tot u gesproken had: U mag daar geen brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. (1 Kon. 13, HSV)

(Lees het verhaal maar eens verder over de man Gods die door een leeuw wordt gedood. Heel apart, de leeuw blijft aan de kant van de weg staan met de dode man en de levende ezel. Zo worden ze gevonden.)


Beproef de geesten of ze uit God zijn

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. (1 Joh. 4:1-3, HSV)

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Matt. 26:41, HSV)

Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. (Gal. 5:17, HSV)

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. (Jak. 1:2-4, HSV)

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. (Jak. 1:12, NBG)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Alvast hartelijk dank voor je reactie en Gods Zegen!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.