Hoelang duurt het nog?

Gepubliceerd op 23 augustus 2021 om 22:31

Hoelang gaat het nog duren totdat er een einde gemaakt zal worden aan het hele wereldgebeuren? God wacht nog op de tijd die Hij heeft bepaald. We kunnen er tijdsberekeningen op loslaten, maar alléén God weet wanneer Jezus terug zal komen, Zijn gemeente zal ophalen en zal afrekenen met diegenen die de aarde vernietigen. Er staat wel een moment beschreven dat we dan echt onze hoofden omhoog moeten heffen. Dan zal Hij komen met macht en heerlijkheid!

Ik las een Psalm waarin David ook vraagt hoelang nog? Waarom trekt U Uw hand terug, Uw sterke rechterhand? Maak er een eind aan! Ja dat vraagt David. Ook in openbaringen vragen de zielen onder het altaar die onthoofd zijn om het getuigenis van Jezus Christus: Hoe lang nog?


Hoelang nog..?

Hoelang, o God, zal de tegenstander U smaden? Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren? Waarom trekt U Uw hand terug, Uw sterke rechterhand? Trek haar uit het midden van Uw boezem. Maak er een eind aan! (Ps. 74:10-11, HSV)

De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. (Dan. 12:6-7, HSV)

En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. (Openb. 6:9-11, HSV)

Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. (Dan. 11:35, HSV)

Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. ALS HIJ UITBLIJFT, VERWACHT HEM, WANT HIJ KOMT ZEKER, HIJ ZAL NIET WEGBLIJVEN (Hab. 2:3, HSV)


Het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden

En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. (Openb. 11:15-18, HSV)


Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. (Matt. 24:36, HSV)

Wat bijzonder... het valt me nu pas op... 's zomers en 's winters wijst denk ik op welke kant van de aarde iemand woont...? Het gaat wel echt om dezelfde dag! Jezus wordt namelijk Koning direct na Zijn wederkomst en nadat Hij Zijn Gemeente, de Bruid heeft opgehaald. Het gaat over die éne dag die alleen de HEERE bekend is.

Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. (Zach. 14:6-9, HSV)


Duizend driehonderdvijfendertig dagen vanaf....

Ik weet nog steeds niet goed wat met het steeds terugkerende offer en met de verwoestende gruwel wordt bedoeld. De tijd zal het leren en dat duurt mijns inziens niet lang meer. Ik moet denken aan het beeld van Nebukadnezar dat aanbeden moest worden. Zo staat ook in Openbaringen geschreven dat het beeld van de antichrist aanbeden moet worden. Laten we volhouden net als de vrienden van Daniël. God redde hen uit het vuur en zo zal God ons ook redden uit die benauwdheid. Maar er wordt hier dus wel een aantal dagen genoemd... drie en een half jaar vanaf dat moment.

Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. (Dan. 12:8-12, HSV)


...alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. (2 Thess. 1:1, HSV)

Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. (Dan. 12:11-12, HSV)


Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. (Luk. 21:25-28, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Hartelijk dank voor je reactie en Gods Zegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb