Dit is een betrouwbaar woord

Gepubliceerd op 15 september 2021 om 12:23

Het is herfst. De bladeren vallen. Misschien heb je er wel last van en raak je extra van slag mede door de veranderende regels in deze wereld. Maar wat is het geweldig om te weten dat Gods woorden betrouwbaar zijn. Zijn plannen falen niet. Ik vond weer prachtige teksten. Wat fijn als ik jou net als mijzelf daarmee mag bemoedigen. Lees je mee?


Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar

Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. (Ps. 33:4, HSV)

God blijft getrouw! Wat een geweldige toekomst! Als we met Hem gestorven zijn (met Jezus) zullen we ook met Hem leven. Als we volhouden, dan zullen we ook met Hem regeren.

Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2 Tim. 2:11-13, HSV)

Zie, Ik maak alle dingen nieuw zegt de HEERE! En deze woorden zijn waar en betrouwbaar!

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openb. 21:5, HSV)


Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen.

En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. (Openb. 22:1-6, HSV)


Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen

Nee van diegenen die de wereld beheersen kunnen we geen betrouwbaarheid verwachten. Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen staat er geschreven. Laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben.

Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen naar Uw heilig paleis in vreze voor U. HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht.

Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is, hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God, laat hen ten val komen met hun opvattingen; verdrijf hen om hun vele overtredingen, want zij zijn U ongehoorzaam.

Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. (Ps. 5:8-13, HSV)


Een eeuwig Koninkrijk

De steen die al die koninkrijken zal verbrijzelen is Jezus! Ook deze droom was waar en de uitleg betrouwbaar. We zullen het met onze eigen ogen zien! Hoe geweldig is dat! Het staat voor de deur! Het kan niet lang meer duren! Houd vol!

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. (Dan. 2:44-45, HSV)


...omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen

Dit zegt Paulus tegen Timotheüs, maar dat is ook voor ons.

Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt.

Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.

Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.

Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. (1 Tim. 4:6-12, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Alvast bedankt voor je reactie!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb