Het geluid van de bazuin

Gepubliceerd op 20 september 2021 om 12:32

Hoe zal de bazuin straks klinken? Als de HEERE Zijn gemeente bijeen zal vergaderen? Ik las een bijzonder tekstgedeelte waarin dat heel duidelijk naar voren komt. Ook staat hierin wat het gebroken geluid van de trompet betekent. Ik moest hierbij denken aan het vreemde geluid van een trompet dat een aantal jaren geleden over de hele wereld werd gehoord. Lees maar verder.


Bazuin of trompet oftewel sjofar

Tussen bazuin en trompet is geen onderscheid. De Hebreeuwse naam ervoor is sjofar. Hieronder kun je het oorspronkelijke instrument beluisteren. Je hoort zowel het volle als het onderbroken geluid. Dit verschil heeft een duidelijke betekenis. Het geluid van een bazuin waar de bijbel over spreekt is altijd een duidelijke waarschuwing vooraf.


Een onderbroken klank van de trompet

De HEERE sprak tegen Mozes dat ze twee zilveren trompetten moesten maken. Deze waren bedoeld om de vergadering bijeen te roepen en voor de optocht van de legers. Deze tekst viel me hierin duidelijk op. Dat als er gestreden werd tegen de tegenstander waar ze benauwd van werden dan moesten ze met de trompet een onderbroken (in de Statenvertaling staat: gebroken) klank laten horen en dan zouden ze door de HEERE van hun vijanden verlost worden. Wat geweldig mooi is dat!

Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden. (Num. 10:9, HSV)

Wat geweldig! Wij mogen dus in onze benauwdheid een gebroken klank laten horen en de HEERE zal ons verlossen van onze vijanden! Wat een geweldige belofte!


Een volle klank van de bazuin

Dit viel me dus ook op! In het verzamelen van de gemeente wordt er vol op de bazuin geblazen. Dit is al een voorteken van het moment dat wij als gemeente, de bruid van Jezus verzameld zullen worden. Hoe geweldig! Bij het volle geluid van de bazuin!

Bij het bijeenroepen (verzamelen staat in de Statenvertaling) van de gemeente moet u echter wel blazen, maar geen onderbroken klank laten horen. (Num. 10:7, HSV)

Hoor je het bazuingeschal al? Hoor je de waarschuwing: Hij komt spoedig! We kunnen ons nu al bij Hem voegen en straks komt Jezus ons daadwerkelijk ophalen en dan zullen we voor altijd bij Hem zijn! Met God zijn we overwinnaar in de strijd!

Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. (Neh. 4:20, HSV)

Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. (Openb. 10:7, HSV)

En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. (Openb. 11:15, HSV)


Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk

En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. (Ex. 19:16, HSV)

Ja ook dit bazuingeschal was duidelijk een waarschuwing. We kunnen niet tot God naderen als we ons niet heiligen (ons volledig losmaken van alles wat deze wereld ons biedt). We kunnen alleen tot God naderen met een zuiver hart. Jezus wil ons graag onze zonden vergeven. Hij heeft voor ons geleden, is gestorven en weer opgestaan uit het graf! Geef je hart aan Hem voordat Hij komt en dan zal de toorn van de HEERE over alle goddelozen komen. Zij hebben Jezus niet willen aannemen als hun Verlosser en Heer.

De HEERE zei tegen Mozes: Ga naar beneden, waarschuw het volk! Anders zullen zij doordringen tot de HEERE om Hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters, die tot de HEERE naderen, moeten zich heiligen; anders zal de toorn van de HEERE over hen losbarsten. (Ex. 19:21-22, HSV)

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Matt. 24:31, HSV)


Bij de zevende bazuin werd de stad ingenomen

Een zuster,  met wie ik bijbelstudie doe,  wees mij ook op de stad Jericho. Ja bij de laatste, de zevende bazuin werd de stad ingenomen.

En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven! (Joz. 6:16, HSV)

Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. (Joz. 6:20, HSV)

Dat doet me denken aan dit tekstgedeelte waar de HEERE met Zijn legermacht ten strijde zal trekken tegen het kwaad op de aarde. Ook hier gaat ieder van Zijn leger recht voor zich uit, net als hierboven bij Jericho. Zie je dat?

Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af. Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden. Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in.

En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. (Joël 2:7-11, HSV)

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:52, HSV)


Zie, Ik kom spoedig

Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. (Openb. 3:11, HSV)

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh. 6:35, HSV)

En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. (Openb. 2:26, HSV)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben.

Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen.

Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. (Openb. 19:9-14, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Alvast bedankt voor je reactie!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.