Neem de tijd - lees de bijbel

Vrede op aarde?

Gepubliceerd op 4 januari 2022 om 22:52

Vrede op aarde...? Ik bleef nog even hangen bij kerst... Wanneer was het voor het laatst werkelijk vrede op aarde? Waar denk je aan bij het begrip vrede? De engel die aan de herders verscheen, verkondigde vrede op aarde. Wat bedoelde Hij daarmee? Een mooie interessante bijbelstudie...


Vrede op aarde

Vrede betekent volgens het woordenboek het tegenovergestelde van oorlog of strijd, afwezigheid van stoornis.. kalmte, rust in huis.. Bedoelde de engel dat?

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. (Luk. 2:13-14, HSV)

Ja, dat is wel Gods bedoeling geweest vanaf het begin van de schepping. Maar één van de twee morgensterren wilde zich verheffen en boven God stellen. Toen kwam er oorlog in de hemel. Deze engel (duivel/satan/lucifer) werd uit de hemel geworpen met zijn volgers (gevallen engelen/ demonen). Sindsdien is het nooit meer echt vrede op aarde geworden.

De slang (satan) verleidde de mens in de hof van Eden. De mens liet zich door hem verleiden. De toegang tot het eeuwige leven (de erfenis) werd de mens ontzegd.

Daarom zond God Zijn Zoon om de vrede te herstellen. Jezus kwam vrijwillig als mens naar deze aarde en verkondigde vrede. Maar de meeste mensen wilden Hem niet zien als hun verlosser/ de brenger van de vrede. Zijn eigen volk zag Hem zelfs als een gevaar voor hun gewoonten/ religie/ wetten/ regels...


Jezus verkondigde vrede

En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen. (Han. 10:34-36, HSV)

Jezus zei dit:

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:33, HSV)

Jezus heeft deze wereld, die ten dode opgeschreven staat, overwonnen door Zijn lijden, dood en opstanding. Diegenen die met Hem leven zullen Hem straks tegemoet gaan in de lucht. Diegenen hebben ware vrede in het hart. Zij leven in deze wereld (waar satan nu nog heerst), maar zijn NIET VAN deze wereld. Iemand die van deze wereld is, is geestelijk dood. Jezus wil ons levend maken door Gods Geest. Als we Hem aannemen als onze Verlosser (Brenger van vrede) dan worden we overgezet naar Zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld.

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. (Joh. 14:27, HSV)

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jes. 53:5, HSV)


Want Hij is onze vrede

Jezus is onze vrede. Hij heeft de tussenmuur (het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden als symbool) afgebroken. Waar diende die tussenmuur voor? Nou deze stond tussen de heidenen en Israël in. Er is nu geen verschil meer tussen Jood en Griek staat er ergens anders geschreven.

Iedereen die Jezus aanneemt wordt een burger van het koninkrijk der hemelen. Een hemelburger. Jezus heeft de wet van de geboden (de vijandschap) in Zijn vlees teniet gedaan. Als we Jezus aannemen leven we niet meer onder de wet, maar zijn we vrij door Zijn bloed dat gevloeid heeft voor onze zonden.

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. (Ef. 2:13-18, HSV)


God kocht ons vrij door Zijn Zoon

God zond Zijn Zoon om ons vrij te kopen. Maria was geboren onder de wet. Wij zijn ook geboren onder de wet, maar door het offer van Jezus aan te nemen zijn wij vrijgekocht door Zijn bloed. Wij zijn dan geen kinderen meer van deze wereld. Wat geweldig hè? Wij zijn dan kinderen van God.

Door één Geest (Gods Geest) hebben we allemaal (Jood of Griek) toegang tot de Vader.

Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. (Gal. 4:3-5, HSV)


Werkelijke verlossing

Als wij overgezet zijn in het Koninkrijk van Jezus, de Zoon van God, dan hebben wij werkelijke vrede in ons hart. We zijn dan verlost van onze zonden. Jezus pleit voor ons bij de Vader en wij mogen elke dag vergeving vragen voor onze zonden die we nog doen. We zijn pas volmaakt als we veranderd worden bij de wederkomst van Jezus.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:12-14, HSV)

Zodra we een nieuwe schepping zijn geworden (geestelijke opnieuw geboren) dan worden we overgezet in dat hemelse Koninkrijk en komt Gods vrede over ons.

Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. (Gal. 6:15-16, HSV)


Vrede door overwinning

De conclusie is dat we vrede ontvangen door overwinning. Als we in Jezus blijven dan hebben we de overwinning..! Over ons eigen vlees, over alle machten van de duisternis en deze wereld. Elke dag begint deze strijd opnieuw samen met Hem.

Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.

Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat:

De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. (1 Kor. 15:50-57, HSV)


Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld

Als wij de overwinning hebben door de Heere Jezus Christus kunnen wij deze wereld overwinnen wij deze wereld. Die overwinning is ons geloof. Het geloof waarin wij belijden dat Jezus de Zoon van God is.

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Joh. 5:3-5, HSV)

Samen met Hem zijn we overwinnaars.

Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. (Openb. 21:7, HSV)


Op Zijn Naam zullen de heidenen hopen

Zoals we hebben gelezen kunnen we dus nu al vrede in ons hart hebben. Wij zijn hier op aarde om die boodschap van vrede te verkondigen aan hen die het nog niet weten.

We hebben de overwinning door Jezus. God heeft in alles het laatste Woord. Uiteindelijk zal het werkelijk vrede zijn. Ik kan nog zoveel meer teksten neerzetten, maar dat wordt nu teveel.

Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen. (Matt. 12:18-20, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram. Ik wens je Gods zegen toe voor 2022! Wat het ons ook zal brengen.. God is met ons!

Reacties op de blogs ontvang ik via allerlei wegen, mondeling en via messenger of via facebook. Dankjewel daarvoor! Ik word daar heel blij van. Het bemoedigt mij!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb